Badania statutowe i własne

2.0. Grupa tematyczna (AGH): Nowe materiały i technologie (KBN: 39 ? inżynieria i ochrona środowiska)

2.5.  Geoinżynieria

3.0. Grupa tematyczna (AGH): Środowisko i zmiany klimatyczne (KBN: 39 ? inżynieria i ochrona środowiska; 63 – kształtowanie środowiska)

3.1. Inżynieria środowiska

3.2. Ochrona środowiska

3.3. Gospodarka surowcami i odpadami

3.4. Zrównoważony rozwój

a. Badania nad doskonaleniem i wprowadzaniem nowych technologii w wiertnictwie, kopalnictwie otworowym i inżynierii złożowej,

b. Występowanie węglowodorów w środowisku gruntowo-wodnym ? etap IV: Ocena wpływu erupcji wiertniczych na środowisko gruntowo-wodne,

c. Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód leczniczych Rabki Zdrój.

 

4.0.  Grupa tematyczna (AGH): Energia i jej zasoby (KBN: 61- energetyka)

4.1. Technologie energetyczne

4.2.  Odnawialne źródła energii

a. Metodyka identyfikacji potencjału cieplnego górotworu wraz z technologią wykonywania i eksploatacji otworowych wymienników ciepła,

b. Wybrane zagadnienia technologiczno-ekonomiczne wykorzystania wody geotermalnej w Uniejowie.

5.0. Grupa tematyczna (AGH): Górnictwo (KBN: 36- górnictwo i geologia inżynierska, 39 ? inżynieria i ochrona środowiska)

5.1. Technologie górnicze

5.2. Gospodarka surowcami energetycznymi

5.3. Inżynieria naftowa i gazownicza

5.4. Geotechnika i budownictwo

a. Badania nad doskonaleniem i wprowadzaniem nowych technologii w wiertnictwie, kopalnictwie otworowym i inżynierii złożowej,

­?  doskonalenie metod rozpoznawania, dokumentowania oraz eksploatacji i ochrony złóż kopalin użytecznych,

?  nowoczesne metody kontroli procesu wiercenia otworów z uwzględnieniem warunków geologicznych i technicznych oraz ochrony środowiska naturalnego,

?  inżynieria oraz metody eksploatacji złóż i przesyłu gazu ziemnego, podziemnych magazynów gazu, prognozy i gospodarka gazem ziemnym, ochrona środowiska, model energetyczny kraju.

b. Technologie wytwarzania i rozwój podziemnych magazynów gazu i eksploatowanych złóż gazu ziemnego,

c. Studia nad stanem i kierunkami gospodarki gazowej w Polsce na tle zamierzeń Unii Europejskiej,

d. Doskonalenie konstrukcji sprzętu wiertniczego, urządzeń wiertniczych i eksploatacyjnych,

e. Zwiększenie efektywności pozyskiwania i wykorzystania płynnych surowców energetycznych,

f.  Komputerowy model sterowania strumieniami gazu w PMG Wierzchowice z uwzględnieniem kontroli składu gazu.