Badania statutowe i własne

2.0. Grupa tematyczna (AGH): Nowe materiały i technologie (KBN: 39 ? inżynieria i ochrona środowiska) 2.5.  Geoinżynieria 3.0. Grupa tematyczna (AGH): Środowisko i zmiany klimatyczne (KBN: 39 ? inżynieria i ochrona środowiska; 63 - kształtowanie środowiska) 3.1. Inżynieria środowiska 3.2. Ochrona środowiska 3.3. Gospodarka surowcami i odpadami 3.4. Zrównoważony rozwój a. Badania nad doskonaleniem i wprowadzaniem nowych technologii w wiertnictwie, kopalnictwie otworowym i inżynierii złożowej, b. Występowanie węglowodorów w środowisku gruntowo-wodnym ? etap IV: Ocena wpływu erupcji wiertniczych na środowisko gruntowo-wodne, c. Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód leczniczych Rabki Zdrój.   4.0.  Grupa tematyczna (AGH): Energia i jej zasoby (KBN: 61- energetyka) 4.1. Technologie energetyczne 4.2.  Odnawialne źródła energii a. Metodyka identyfikacji potencjału cieplnego górotworu wraz z technologią wykonywania i eksploatacji otworowych wymienników ciepła, b. Wybrane zagadnienia technologiczno-ekonomiczne wykorzystania wody geotermalnej w Uniejowie. 5.0. Grupa tematyczna (AGH): Górnictwo (KBN: 36- górnictwo i geologia inżynierska, 39 ? inżynieria i ochrona środowiska) 5.1. Technologie górnicze 5.2. Gospodarka surowcami energetycznymi 5.3. Inżynieria naftowa i gazownicza 5.4. Geotechnika i budownictwo a. Badania nad doskonaleniem i wprowadzaniem nowych technologii w wiertnictwie, kopalnictwie otworowym i inżynierii złożowej, ­?  doskonalenie metod rozpoznawania, dokumentowania oraz eksploatacji i ochrony złóż kopalin użytecznych, ?  nowoczesne metody kontroli procesu wiercenia otworów z uwzględnieniem warunków geologicznych i technicznych oraz ochrony środowiska naturalnego, ?  inżynieria oraz metody eksploatacji złóż i przesyłu gazu ziemnego, podziemnych magazynów gazu, prognozy i gospodarka gazem ziemnym, ochrona środowiska, model energetyczny kraju. b. Technologie wytwarzania i rozwój podziemnych magazynów gazu i eksploatowanych złóż gazu ziemnego, c. Studia nad stanem i kierunkami gospodarki gazowej w Polsce na tle zamierzeń Unii Europejskiej, d. Doskonalenie konstrukcji sprzętu wiertniczego, urządzeń wiertniczych i eksploatacyjnych, e. Zwiększenie efektywności pozyskiwania i wykorzystania płynnych surowców energetycznych, f.  Komputerowy model sterowania strumieniami gazu w PMG Wierzchowice z uwzględnieniem kontroli składu gazu.