Główne kierunki badawcze katedr

Katedra Inżynierii Gazowniczej

– projektowanie rozwiercania i eksploatacji złóż gazu ziemnego (w tym Enhanced Gas Recovery (EGR)), w tym złóż gazowo-kondensatowych (Retrograde Gas Reservoir (RGR)),

? projektowanie rozwiercania i eksploatacji złóż niekonwencjonalnych gazu (w tym złóż gazu ze złóż o b. niskiej przepuszczalności (Tight Gas Reservoir (TGR)), złóż gazu z łupków (Shale Gas Reservoir (SGR)), metanu z pokładów węgla (Coal Bed Methane (CBM), Enhanced Coal Bed Methane(ECBM)),

? projektowanie, modelowanie i symulacja procesów eksploatacji złóż gazu (w tym EGR, oraz SGR, TGR i CBM) oraz podziemnych magazynów gazu,

?  optymalizacja procesów eksploatacji złóż gazu i podziemnych magazynów gazu również z wykorzystaniem procesu symulacji,

?  interpretacja testów hydrodynamicznych,

?  projekty dotyczące powierzchniowego zagospodarowania złóż gazu ziemnego, podziemnych magazynów gazu,

?  procesy osuszania, odsiarczania gazu, opracowanie technologii oczyszczania gazu ziemnego i powietrza technologicznego oraz separacja układów gazowo-kondensatowych,

?  prace studialne i projektowe związane z przesyłem i dystrybucją gazu,

?  (także: projektowanie przetłoczni gazu, rurociągi gazowe, rurociągi dwutlenku węgla i multimedialne.

Katedra Inżynierii Naftowej

?  eksploatacja złóż ropy naftowej (w tym metody wtórne i zaawansowane (EOR)), symulacja procesów eksploatacji złóż ropy naftowej,

?  zagospodarowanie złóż naftowych,

?  zarządzanie w przemyśle naftowym,

?  geofizyka stosowana (m.in. interpretacja i reinterpretacja pomiarów geofizyki wiertniczej),

?  badania petrofizyczne skał złożowych, badania laboratoryjne w zakresie wdrażania metod wtórnych i zaawansowanych wydobycia ropy naftowej,

?  migracja zanieczyszczeń, w szczególności węglowodorów, w ośrodku gruntowo-wodnym

?  prospekcja naftowa,

?  badania geochemiczne,

?  opracowywanie dokumentacji zasobowych dla złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz dokumentacji hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich,

?  eksploatacja wód podziemnych, systemy kontroli ilości i jakości wód podziemnych,

?  remediacja terenów skażonych chemicznie oraz terenów skażonych węglowodorami,

?  ochrona środowiska w aspekcie prowadzonych prac poszukiwawczych i eksploatacyjnych na złożach ropy naftowej i gazu ziemnego.

Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii

?  nowe metody i technologie w wiertnictwie,

?  nowe kierunki rozwoju technologii płuczek wiertniczych i zaczynów uszczelniających,

?  nowe metody i technologie w geoinżynierii (m.in. wzmacnianie i uszczelnianie ośrodka gruntowego oraz masywu skalnego),

?  projektowanie sterowanych horyzontalnych otworów kierunkowych,

?  techniki i technologie bezwykopowe,

?  doskonalenie układów roboczych urządzeń wiertniczych z uwzględnieniem warunków technicznych,

?  projektowanie i badania atestacyjne urządzeń wiertniczych,

?  awarie i komplikacje wiertnicze,

?  projektowanie konstrukcji i wyposażenia wgłębnego otworów wiertniczych