Główne kierunki badawcze katedr

Katedra Inżynierii Gazowniczej

- projektowanie rozwiercania i eksploatacji złóż gazu ziemnego (w tym Enhanced Gas Recovery (EGR)), w tym złóż gazowo-kondensatowych (Retrograde Gas Reservoir (RGR)), ? projektowanie rozwiercania i eksploatacji złóż niekonwencjonalnych gazu (w tym złóż gazu ze złóż o b. niskiej przepuszczalności (Tight Gas Reservoir (TGR)), złóż gazu z łupków (Shale Gas Reservoir (SGR)), metanu z pokładów węgla (Coal Bed Methane (CBM), Enhanced Coal Bed Methane(ECBM)), ? projektowanie, modelowanie i symulacja procesów eksploatacji złóż gazu (w tym EGR, oraz SGR, TGR i CBM) oraz podziemnych magazynów gazu, ?  optymalizacja procesów eksploatacji złóż gazu i podziemnych magazynów gazu również z wykorzystaniem procesu symulacji, ?  interpretacja testów hydrodynamicznych, ?  projekty dotyczące powierzchniowego zagospodarowania złóż gazu ziemnego, podziemnych magazynów gazu, ?  procesy osuszania, odsiarczania gazu, opracowanie technologii oczyszczania gazu ziemnego i powietrza technologicznego oraz separacja układów gazowo-kondensatowych, ?  prace studialne i projektowe związane z przesyłem i dystrybucją gazu, ?  (także: projektowanie przetłoczni gazu, rurociągi gazowe, rurociągi dwutlenku węgla i multimedialne. Katedra Inżynierii Naftowej ?  eksploatacja złóż ropy naftowej (w tym metody wtórne i zaawansowane (EOR)), symulacja procesów eksploatacji złóż ropy naftowej, ?  zagospodarowanie złóż naftowych, ?  zarządzanie w przemyśle naftowym, ?  geofizyka stosowana (m.in. interpretacja i reinterpretacja pomiarów geofizyki wiertniczej), ?  badania petrofizyczne skał złożowych, badania laboratoryjne w zakresie wdrażania metod wtórnych i zaawansowanych wydobycia ropy naftowej, ?  migracja zanieczyszczeń, w szczególności węglowodorów, w ośrodku gruntowo-wodnym ?  prospekcja naftowa, ?  badania geochemiczne, ?  opracowywanie dokumentacji zasobowych dla złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz dokumentacji hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich, ?  eksploatacja wód podziemnych, systemy kontroli ilości i jakości wód podziemnych, ?  remediacja terenów skażonych chemicznie oraz terenów skażonych węglowodorami, ?  ochrona środowiska w aspekcie prowadzonych prac poszukiwawczych i eksploatacyjnych na złożach ropy naftowej i gazu ziemnego. Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii ?  nowe metody i technologie w wiertnictwie, ?  nowe kierunki rozwoju technologii płuczek wiertniczych i zaczynów uszczelniających, ?  nowe metody i technologie w geoinżynierii (m.in. wzmacnianie i uszczelnianie ośrodka gruntowego oraz masywu skalnego), ?  projektowanie sterowanych horyzontalnych otworów kierunkowych, ?  techniki i technologie bezwykopowe, ?  doskonalenie układów roboczych urządzeń wiertniczych z uwzględnieniem warunków technicznych, ?  projektowanie i badania atestacyjne urządzeń wiertniczych, ?  awarie i komplikacje wiertnicze, ?  projektowanie konstrukcji i wyposażenia wgłębnego otworów wiertniczych