Strategiczne programy badań

3.       Obszar badawczy - ?Energia i infrastruktura?

3.2. Efektywne wykorzystanie krajowych zasobów surowców kopalnych z zapewnieniem bezpieczeństwa ekologicznego,

3.2.4. Technologie wychwytu, transportu i składowania dwutlenku węgla i ich integracja z procesami wytwarzania energii,

3.3. Rozwój alternatywnych źródeł energii - odnawialnej, jądrowej, opartej o wodór oraz nowych technologii prowadzących do zwiększenia niezawodności, efektywności wytwarzania, przetwarzania, magazynowania i przesyłu energii,

3.3.1. Rozwój bezpiecznych i ekologicznych technologii wytwarzania i magazynowania energii ze źródeł odnawialnych (spalanie i zgazowanie biomasy, układy zintegrowane ? mikrosiłownie parowe i gazowe, biorafinerie i biogazownie, wykorzystanie wiatru, źródeł geotermalnych i wodnych, energetyka słoneczna, ogniwa paliwowe) głównie: biogazownie, wykorzystanie źródeł geotermalnych i wiatrowych (skojarzonych z energią gazową), mikrosiłownie gazowe.

3.6. Zintegrowany, zrównoważony rozwój miast oraz technologie rewitalizacji obszarów zdegradowanych i obiektów zabytkowych

3.6.1. Opracowanie metod rewitalizacji obszarów zdegradowanych, komunalnych oraz poprzemysłowych z uwzględnieniem istniejących zasobów budownictwa i z poszanowaniem dziedzictwa kulturowego.

3.7. Bezpieczne, efektywne i ekologiczne środki transportu

3.7.5. Niezawodność i trwałość środków transportu (lotniczego, kolejowego, samochodowego, wodnego, rurowego).

4.       Obszar badawczy ??Nowe technologie?

4.1. Zaawansowane technologie materiałowe

4.1.4. Rozwój technologii dla zrównoważonego wykorzystania naturalnych zasobów krajowych, udoskonalenia produktów krajowego przemysłu przetwórczego oraz utylizacji materiałów odpadowych i zagospodarowania surowców pochodzących z recyklingu.