Oferty technologiczne

 1. Ocena możliwości poprawienia bilansu gazu przez pozyskanie metanu z pokładów węgla.

 2. Metodyka stymulacji, testowania i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazowych (TGR) typu ?tight gas? i ?shale gas?.

 3. Prognozy wielkości zapotrzebowania na gaz ziemny w Polsce w okresie do 2030 roku.

 4. Opracowanie metodyki obliczania zasobów gazu ziemnego dla złóż typu ?tight gas? i ?shale gas.

 5. Badanie hałasu i wibracji w rejonie prowadzonych prac sejsmicznych metodą wibracyjną i wybuchową w aspekcie możliwości wykorzystania wyników badań przy realizacji prac i wykonywaniu ocen oddziaływań na środowisko.

 6. Opracowanie procedur dotyczących prowadzenia prac wiertniczych w warunkach zagrożenia erupcyjnego.

 7. Badanie hałasu i wibracji w rejonie prowadzonych prac wiertniczych z uwzględnieniem głębokości realizowanych otworów i zainstalowanych mocy silników napędowych w aspekcie możliwości wykorzystania wyników badań przy realizacji wierceń i wykonywaniu ocen oddziaływań na środowisko?.

 8. Badania stanu technicznego i wycena podzespołów urządzeń wiertniczych.

 9. Badania zdolności eksploatacyjnej urządzeń wiertniczych, sprzętu wiertniczego i urządzeń eksploatacyjnych oraz wiertniczych i eksploatacyjnych wyrobów rurowych.

 10. Opracowanie technologii oczyszczania obciążonej płuczki glikolowo-polimerowej w aspekcie ograniczenia strat barytu.

 11. Projektowanie otworów ze wspomaganiem programów Landmark na przykładzie wybranego otworu kierunkowego z rejonu Zapadliska Przedkarpackiego.

 12. Opracowanie metodyki obliczeniowej oraz programu numerycznego do wyznaczania stopnia obciążenia rur wydobywczych w odwiertach pakerowanych.

 13. Opracowanie składów cieczy przemywających oraz technologii przeprowadzenia zabiegu przy wymianie płynów nadpakerowych w odwiertach naftowych.

 14. Badania zjawisk na kontakcie ciecz wiertnicza ? skała pod kątem doboru płynu wiertniczego ograniczającego uszkodzenie przepuszczalności strefy przyotworowej.

 15. Zastosowanie technik i technologii bezwykopowych w projektowaniu i budowie rurociągów przesyłowych.

 16. Analiza techniczno-ekonomiczna dostępnych na rynku rur okładzinowych pod kątem zastosowania ich w otworach kierunkowych.

 17. Analiza możliwości zwiększenia zasobów wydobywalnych w rejonie złoża Żarnowiec.

 18. Ocena konwergencji komór magazynowych w KPMG Mogilno i opracowanie programu sterującego minimalizującego całkowity ubytek objętości.

 19. Określenie minimalnej dopuszczalnej wysokości sklepienia i szyi komory magazynowej gazu w pokładowych złożach soli kamiennej.

 20. Opracowanie szczegółowego modelu hydrodynamicznego utworów miocenu środkowej części zapadliska przedkarpackiego (rejon Pustków- Cierpisz- Woliczka) dla sprecyzowania dalszych kierunków prac poszukiwawczych za złożami węglowodorów.