Oferta 14

Badania zjawisk na kontakcie ciecz wiertnicza ? skała pod kątem doboru płynu wiertniczego ograniczającego uszkodzenie przepuszczalności strefy przyotworowej

Cel i zadania pracy:

Skały ilaste pod wpływem filtratu z płuczki wiertniczej ulegają hydratacji i pęcznieniu, co może doprowadzić do wystąpienia komplikacji i awarii wiertniczych. Proponowane badani umożliwią dokładne poznanie procesów zachodzących w przewiercanych skałach w wyniku kontaktu z płuczką wiertniczą. Natomiast zastosowanie tych wyników w praktyce umożliwi opracowanie nowych receptur płuczek wiertniczych, które jedynie w minimalnym stopniu oddziaływać będą na przewiercane skały oraz dowiercane złoże. Należy podkreślić, że zagadnieniami związanymi z ochroną strefy przyotworowej są żywo zainteresowane firmy krajowe zajmujące się eksploatacją węglowodorów.

Część laboratoryjna projektu zrealizowana zostanie w dwóch etapach:

  1. badania płynów do wiercenia otworów i dowiercania złóż,
  2. badania płynów do rekonstrukcji odwiertów.

Po wytypowaniu najlepszych płuczek przeprowadzona zostanie część wdrożeniowa.

Efektem realizacji projektu będzie określenie i wykorzystanie ciśnień osmotycznych dla zaistnienia procesu dehydratacji skał, określenie rodzaju i stężenia soli, a także opracowanie i wdrożenie do praktyki przemysłowej:

  1. nowych płuczek o podwójnym systemie inhibicji hydratacji i płuczek beziłowych ? etap 1;
  2. płynów beziłowych na osnowie KCl, NaCl, NH4Cl (ewentualnie: K2CO3, KHCO3, COOK, CH3COOK) ? etap 2.

Przyczyni się to do poprawy warunków przewiercania skał, zmniejszenia możliwości wystąpienia awarii oraz zmniejszenia kosztów wiercenia.

Zakres prac niezbędnych do wykonania:

Praca miałaby charakter laboratoryjny lub laboratoryjno-wdrożeniowy. Część laboratoryjna dotyczyłaby przeprowadzenia badań zjawisk zachodzących na kontakcie skała ? ciecz wiertnicza oraz wykorzystania uzyskanych wyników do opracowania receptur płuczek, które minimalizowałyby hydratację skał ilastych, a następnie przeprowadzenia testów skuteczności ich działania w laboratorium w symulowanych warunkach otworowych oraz wytypowania najlepszych płuczek do dalszych badań wdrożeniowych. Część wdrożeniowa miałaby na celu przetestowanie wytypowanych płynów w warunkach polowych na wytypowanym otworze

Etap I. Inhibicja hydratacji skal ilastych przy zastosowaniu  wytypowanych płynów wiertniczych z określonymi dodatkami (NH4Cl, KCl, CH3COOK, NaCl, płuczka o podwójnym systemie inhibicji z dodatkiem glikolu)

Etap II. Ciśnienia osmotyczne w aspekcie dehydratacji skał dla wytypowanych solanek w warunkach otoczenia i podwyższonej  temperatury.

Etap III. Pomiar ciśnienia osmotycznego w symulowanych warunkach otworowych.

Etap IV. Wdrożenie wytypowanych płynów w warunkach przemysłowych

W zakresie etapu I ?Porównanie zdolności do inhibicji skał ilastych płynów beziłowych na bazie  NH4Cl, KCl, CH3COOK, NaCl? proponujemy wykonanie badań (wraz z interpretacją wyników):

  • Badanie dezintegracji próbek skał ilastych dla wytypowanych płynów wiertniczych
  • Pomiar ciśnienia pęcznienia na próbkach skał ilastych
  • Pomiar kapilarnej nasiąkliwości dla wytypowanych płynów wiertniczych