Oferta 17

Analiza możliwości zwiększenia zasobów wydobywalnych w rejonie złoża Żarnowiec

Cel i zadania pracy:

 W obszarze działania Kopalni Żarnowiec- Dębki w chwili obecnej objęte eksploatacją są trzy struktury złożowe: Dębki, Żarnowiec i Żarnowiec W. Są to złoża ropno gazowe. W rejonie tym eksploatowany był również odwiert Białogóra, obecnie zlikwidowany, udostępniający oddzielną akumulację węglowodorów. W pobliżu znajduje się również odwiert Żarnowiec IG-1, w którym po odwierceniu uzyskano przypływ ropy, w ustnych przekazach określany jako ?erupcja?. Odwiert ten jednakże nie był nigdy włączony do eksploatacji.

Wszystkie udostępnione struktury zbudowane są ze zbitego piaskowca kwarcowego, a przepływ płynów następuje prawdopodobnie systemem mikroszczelin. Skały te są silnie niejednorodne i anizotropowe. Aktualne wydobycie prowadzone jest na niskim, ale utrzymującym się wiele lat, poziomie. W chwili obecnej uważa się, iż obiekty te stanowią osobne struktury, a ich stopień sczerpania jest niewielki. Obserwacje w nieeksploatowanych odwiertach sugerują możliwość wystąpienia dalszych akumulacji węglowodorów w tym rejonie. Istniejące oceny zasobów, zwłaszcza wydobywalnych, nie uwzględniają nowych technologii poszukiwawczych i eksploatacyjnych, takich jak otwory o rozbudowanej geometrii, czy nowoczesne zabiegi oddziaływania na strefy przyotworowe, które znacząco mogą zmienić poglądy na temat możliwości eksploatacji i wartości ekonomicznej złoża.

Zakres planowanych prac:

 W ramach pracy wykonane zostaną następujące zadania:

  1. Analiza historycznych dokumentacji i raportów wiertniczych.
  2. Reinterpretacja wyników pomiarów i prób wykonanych w odwiertach z rejonu Żarnowca, w szczególności pomiarów i badań geofizycznych powierzchniowych i otworowych.
  3. Koncepcja nowych, uzupełniających badań geofizycznych i laboratoryjnych.
  4. Opracowanie komputerowego modelu złoża.
  5. Określenie zasobów analizowanego złoża wraz z oceną niepewności uzyskanych wyników.
  6. Analiza możliwych technologii eksploatacyjnych i określenie zasobów wydobywalnych w zależności od założonej technologii udostępnienia złoża.

Analizy ekonomiczne uwzględniające czynniki technologiczne oraz założone wariantowe poziomy niepewności ocen oraz przyjętego ryzyka