Oferta 18

Ocena konwergencji komór magazynowych w KPMG Mogilno i opracowanie programu sterującego minimalizującego całkowity ubytek objętości

Cel i zadania pracy:

W latach 2006-2008 został zrealizowany grant badawczo-rozwojowy MNiSW pt. ?Sterowanie procesem eksploatacji komór magazynowych gazu ziemnego w wysadzie solnym dla minimalizacji strat pojemności wywołanych konwergencją?. Jego wynikiem jest robocza wersja programu komputerowego optymalizującego eksploatację magazynu pod kątem minimalizacji całkowitej konwergencji.

Wykonując przykładowe obliczenia wzorowano się generalne na układzie komór w KPMG Mogilno. Takie same były głębokości i objętości początkowe komór oraz zakresy ciśnień magazynowania i dopuszczalne wielkości poboru i zatłaczania gazu. Całkowicie teoretyczne były natomiast konwergencje przypisane konkretnym komorom. W podsumowaniu grantu stwierdzono, że należy kontynuować analizę danych z opomiarowania KPMG Mogilno, która w dłuższym przedziale czasu musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych informacji o rzeczywistych konwergencjach komór magazynowych. Chodzi tu o dane z pomiarów echometrycznych i pomiary  ciśnienia na głowicy otworów uzupełnione pomiarami temperatury w komorach.

Zakres planowanych prac:

  1. określenie na podstawie istniejących danych rzeczywistych konwergencji komór magazynowych,
  2. wykonanie obliczeń numerycznych symulujących (retrospektywnie) przebieg dotychczasowej eksploatacji,
  3. wyznaczenie, na podstawie wyników obliczeń funkcji opisujących szybkości konwergencji poszczególnych komór w zależności o ciśnienia magazynowania,
  4. wyznaczenie optymalnego scenariusza dla dotychczasowej eksploatacji i porównanie go z rzeczywistym.

Wstępna kalkulacja kosztów:

Kwota netto: 180 000 PLN +VAT, (brutto 220 000 PLN)

Wartość pracy zależeć będzie od realizacji punktu a). Na obecnym etapie należy założyć, że nie uda się wyznaczyć dokładnych konwergencji, a tym samym nie uda się opracować ostatecznej wersji programu sterującego. Wersję należy traktować jako pomagającą operatorowi KPMG Mogilno (InvestGas S.A.) prowadzić eksploatację .