Oferta 20

Opracowanie szczegółowego modelu hydrodynamicznego utworów miocenu środkowej części zapadliska przedkarpackiego (rejon Pustków- Cierpisz- Woliczka) dla sprecyzowania dalszych kierunków prac poszukiwawczych za złożami węglowodorów

Cel i zadania pracy:

Celem niniejszej pracy jest wyjaśnienie mechanizmów migracji węglowodorów oraz tworzenia się pułapek złożowych w utworach miocenu środkowej części zapadliska przedkarpackiego (rejon: Pustków- Cierpisz- Woliczka) dla uszczegółowienia w nim kierunków dalszych prac poszukiwawczych, opartych głównie o nie zawsze precyzyjne wyniki analiz prac  sejsmicznych.

Dla lepszego przybliżenia warunków migracji i akumulacji węglowodorów istotnym zagadnieniem jest określenie wielkości i kierunków przepływu wód wgłębnych w wyróżnionych kompleksach skał zbiornikowych. W większości skał zawierających płyny złożowe stwierdzono bowiem istnienie podziemnego gradientu hydraulicznego. W związku z tym za normalną sytuację dla niemal wszystkich basenów naftowych przyjmuje się warunki hydrodynamiczne a nie hydrostatyczne. Styl hydrodynamiczny basenu determinowany jest w znacznej mierze przez warunki sedymentacji oraz ?architekturę? basenu. Ruch płynów zależeć zatem będzie od parametrów hydrogeologicznych skał, w tym zmian przepuszczalności, zmian facjalnych oraz warunków brzegowych, to znaczy takich cech basenów, jak hipsometria stref zasilania i drenażu.

Rozmieszczenie regionalne i lokalne złóż ropy i gazu, które ulega ciągłym zmianom w czasie, determinowane jest warunkami równowagi występującymi w poziomach zbiornikowych po każdej przebudowie strukturalnej basenu. Położenie akumulacji węglowodorów wyznaczają wobec tego warunki równowagi zachodzące pomiędzy statyczną fazą skały zbiornikowej a dynamiczna fazą płynów złożowych, istniejące we współczesnym układzie przestrzennym basenu naftowego, bez względu na to, gdzie znajdowały się węglowodory w poszczególnych etapach rozwoju tego basenu. W wyniku tej równowagi powstają w przestrzeni porowej skał zbiornikowych strefy o obniżonej energii potencjalnej dla ropy lub gazów ziemnych, spełniające warunki dla pułapek hydrodynamicznych.

W pracy zostanie wykonana ilościowa ocena warunków migracji i akumulacji węglowodorów oraz zostanie wykonane hydrodynamiczne modelowanie środkowej części basenu mioceńskiego zapadliska przedkarpackiego.

Zakres prac niezbędnych do wykonania:

 1. Warunki akumulacji gazu w utworach miocenu środkowej części zapadliska przedkarpackiego.
  • Zarys budowy geologicznej środkowej części zapadliska przedkarpackiego.
  • Wykształcenie litologiczno-facjalne utworów miocenu.
  • Skały zbiornikowe i uszczelniające w profilu miocenu.
  • Geneza produktywności utworów miocenu.
 2. Hydrodynamiczne warunki tworzenia się złóż węglowodorów w ośrodkach porowatych.
 3. Analiza hydrodynamiczna wybranych złóż mioceńskich środkowej części zapadliska przedkarpackiego.
  • Kartowanie pułapek hydrodynamicznych dla gazu ziemnego w warunkach przepływających wód złożowych i zmiennej gęstości płynów złożowych.
  • Wyniki analizy hydrodynamicznej dla wybranych złóż gazu ziemnego w utworach miocenu środkowej części zapadliska przedkarpackiego.
 4. Hydrodynamiczne warunki migracji i akumulacji węglowodorów w utworach miocenu środkowej części zapadliska przedkarpackiego.
  • Metodyka badań hydrodynamicznych.
  • Opracowanie regionalnych przepływów wód podziemnych w utworach miocenu w środkowej części zapadliska przedkarpackiego.
  • Hydrodynamiczne modelowanie środkowej części basenu mioceńskiego zapadliska przedkarpackiego.
  • Rozkład parametrów hydrodynamicznych w przestrzeni fizycznej skał mioceńskich.
 5. Wyznaczenie potencjalnych hydrodynamicznych pułapek złożowych dla gazu  w rejonie wykonanej analizy wraz z określeniem w nim kierunków dalszych prac poszukiwawczych.