Oferta 3

Prognozy wielkości zapotrzebowania na gaz ziemny w Polsce w okresie do 2030 roku

Cel pracy:

Celem pracy jest przeprowadzenie w oparciu o naukowe metody (nie ankiety) kompetentnej prognozy zapotrzebowania na gaz ziemny w Polsce. Taką metodą jest tzw. model Hubberta uwzględniający wiele różnych elementów oddziaływujących na poziom zużycia gazu i innych nośników energii przez państwo, w tym strukturę demograficzną, dochód narodowy, dotychczasową historie zużycia energii (gazu ziemnego lub ropy naftowej). Również zostałyby wykorzystane inne metody średnio i długoterminowych prognoz energetycznych. Na podstawie prognoz, powtarzanych w okresach 3 ? 4 letnich, należy dopiero budować (lub modyfikować) wiarygodne programy rozwoju przemysłu gazowniczego w Polsce, w szczególności przewidywać kierunki i sposoby dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego.

Zakres prac:

  • analiza istniejących prognoz zapotrzebowania na gaz ziemny w Polsce w różnych wariantach czasowych,
  • budowa pełnego modelu Hubberta w dostosowaniu do specyfiki Polski,
  • wybór i adaptacja innych metod prognoz (funkcje logistyczne, sieci neuronowe i inne),
  • akwizycja zestawu danych o polskiej gospodarce gazem ziemnym, oraz o ewolucji gazownictwa w Unii Europejskiej i krajach eksportujących gaz ziemny,
  • przeprowadzenie prognozy zapotrzebowania na gaz do 2030 roku z podaniem poziomów pewności,
  • weryfikacja prognozy w ciągu 3 lat (kontynuacja obserwacji stanu i rozwoju przemysłu gazowniczego w Polsce i otoczeniu) oraz modyfikacja prognozy po upływie 3 lat,
  • przygotowanie raportów prognostycznych.

Prognoza zapotrzebowania na gaz ziemny w Polsce jest kluczowym elementem dla strategii rozwoju Firmy.

Prognoza zużycia gazu ziemnego jest niezmiernie ważnym czynnikiem pozwalającym Spółkom Gazowniczym na racjonalne planowanie rozwoju i modernizację sieci gazowej. Powyższe w oczywisty sposób wiąże się również z koniecznością zaplanowania harmonogramu wydatków na rozbudowę pojemności magazynowych PMG.

Prognoza ta jest podstawowym elementem polityki Firmy związanej z kontraktami zakupu paliwa gazowego i  przekłada się na strategię  związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw gazu.