Oferta 4

Opracowanie metodyki obliczania zasobów gazu ziemnego dla złóż typu ?tight gas? i ?shale gas"

Cel i zadania pracy:

W ostatnich latach gwałtownie wzrasta na świecie zainteresowanie poszukiwaniem, dokumentowaniem i eksploatacją złóż w horyzontach dotychczas ze względu na swe niskie parametry uznawanymi za nie kolektorskie W Polsce w historii poszukiwań prowadzonych przez PGNiG S.A. znane są przykłady odkrycia poziomów nasyconych gazem a nie produktywnych według dotychczas przyjmowanych kryteriów (Siekierki, Rokietnica aktualnie prawdopodobnie Pławce czy udokumentowane obecnie Sławoborze). Są to złoża typu ?tight gas? oraz ?shale gas?. Złoża tego typu posiadają specyficzne warunki geologiczne i specyficzne parametry złożowe, charakteryzują się niskimi wartościami porowatości i przepuszczalności, co stwarza spore problemy m.in. przy obliczaniu zasobów gazu, zwłaszcza metodą objętościową, przy wyznaczaniu parametrów odcięcia, tzw ?cut offs? oraz przy obliczaniu współczynnika sczerpania, a także przy wyborze sposobu udostępnienia i eksploatacji. Problem ten będzie musiał być w najbliższym czasie rozwiązany.

W związku z tym konieczne jest w pierwszej kolejności opracowanie metodyki obliczania zasobów dla tego typu złóż oraz sposobu postępowania przy dokumentowaniu zasobów gazu.

Zakres prac niezbędnych do wykonania:

  1. Opracowanie metodyki obliczania zasobów gazu ziemnego metodą objętościową dla złóż gazu typu ?tight gas? i ?shale gas?.
  2. Opracowanie metodyki wyznaczania ?parametrów odcięcia? dla złóż gazu typu ?tight gas? i ?shale gas?.
  3. Opracowanie metodyki obliczania współczynnika sczerpania zasobów dla złóż gazu typu ?tight gas? i ?shale gas?.
  4. Opracowanie sposobu postępowania przy dokumentowaniu zasobów złóż gazu ziemnego typu ?tight gas? i ?shale gas?.