Oferta 5

Badanie hałasu i wibracji w rejonie prowadzonych prac sejsmicznych metodą wibracyjną i wybuchową w aspekcie możliwości wykorzystania wyników badań przy realizacji prac i wykonywaniu ocen oddziaływań na środowisko

Cel i zadania pracy:

Prace sejsmiczne prowadzone metodą strzałową jak i wibratorową oddziałują negatywnie na wszystkie elementy środowiska, a szczególnie na klimat akustyczny i emisję drgań do środowiska gruntowego. Wpływ ten jest jednak znacznie zróżnicowany i uzależniony od rodzaju metody. Wielkość tego oddziaływania w znacznym stopniu uzależniona jest również od zagospodarowania terenu jak i morfologii oraz budowy geologicznej.

Prace sejsmiczne prowadzone metodą strzałową oddziałują na elementy środowiska w sposób krótkotrwały (maksymalnie do 1¸1,5 godz. w jednym punkcie strzałowym) i na niewielkiej przestrzeni wokół każdego punktu. Krótkotrwałe i przejściowe oddziaływanie przemieszcza się wzdłuż linii profilu sukcesywnie z postępem prowadzonych prac.

W metodzie wibratorowej oddziaływanie na środowisko ma charakter ciągły, przemieszczający się (punkty wzbudzania rozmieszczone są wzdłuż linii lub siatki profili) oraz bardzo krótkotrwały (ok. kilkudziesięciu sekund - maksymalnie do kilku minut w jednym punkcie). Oddziaływanie to ma miejsce na niewielkiej przestrzeni, wzdłuż linii wzbudzania drgań, w pasie o szerokości ok. 3 metrów.

Celem planowanych badań emisji hałasu i drgań do środowiska będzie wyznaczenie podstawowych parametrów akustycznych źródeł hałasu podczas terenowych badań sejsmicznych prowadzonych metodą wibracyjną i strzelniczą oraz ustalenie wpływu tych źródeł na klimat akustyczny środowiska oraz elementy infrastruktury powierzchniowej i podziemnej takie jak: zabudowa mieszkaniowa, obiekty chronione, architektoniczne i przyrodnicze, ujęcia wody oraz gazociągi wysokiego ciśnienia.

Opracowanie winno być przydatne zarówno przy realizacji prac sejsmicznych tj. przy projektowaniu i wykonywaniu badań sejsmicznych jak i przy realizacji ocen oddziaływania na środowisko.

Zakres prac niezbędnych do wykonania:

W pracy dokonana zostanie wnikliwa jakościowa i ilościowa ocena wpływu prac sejsmicznych na wybrane elementy środowiska, a zwłaszcza na emisję hałasu i drgań do środowiska.

Dla poszczególnych profili wykonane zostaną badania emisji hałasu ze środków transportu, wiertnic stosowanych do realizacji otworów oraz w trakcie prowadzenia prac strzałowych i pracy wibratorów, przy wykorzystaniu wysokiej jakości sprzętu do badań środowiskowych firmy NORSONIC typ N-121. W pracy przedstawione zostaną także działania i rodzaje środków minimalizujących wpływ badań sejsmicznych na środowisko.

Badania emisji drgań do środowiska zostaną wykonane dla prac strzałowych i pracujących wibratorów.

W pracy proponuję się wykonanie badań emisji hałasu i drgań dla 4 profili sejsmicznych tj. dwóch realizowanych na Niżu Polskim oraz dwóch pozostałych realizowanych w Karpatach.