Oferta 7

Badanie hałasu i wibracji w rejonie prowadzonych prac wiertniczych z uwzględnieniem głębokości realizowanych otworów i zainstalowanych mocy silników napędowych w aspekcie możliwości wykorzystania wyników badań przy realizacji wierceń i wykonywaniu ocen oddziaływań na środowisko?

Cel i zadania pracy:

Prace wiertnicze ze względu na swój charakter stanowią istotne zagrożenia wibroakustyczne dla środowiska naturalnego. Stopień ich oddziaływania uzależniony jest jednak od wielu czynników do których należą m.in.:

  • typ urządzenia wiertniczego,
  • moc i rodzaj zastosowanego napędu,
  • zastosowane rodzaje osłon silników napędowych i hal maszynowych,
  • usytuowanie wiertni w terenie,
  • zagospodarowanie terenu wiertni,
Podstawowym źródłem hałasu na każdej wiertni, o mocy akustycznej ponad 100 dB (A), jest praca wysokoprężnych silników napędowych, które służą głównie do napędu:
  • wyciągu wiertniczego,
  • pomp płuczkowych,
  • agregatów prądotwórczych.

Znaczne źródło emisji hałasu, jednakże o niższej mocy akustycznej (ok. 86 ÷ 90 dB (A)) stanowią również elektryczne napędy poszczególnych podzespołów urządzeń wiertniczych.

W przypadku urządzeń wiertniczych źródła wibracji można podzielić na źródła wibracji ciągłej oraz impulsowej. Wibracje o charakterze ciągłym powodowane są pracą silników napędowych, pomp płuczkowych oraz agregatów prądotwórczych. Wibracje o charakterze impulsowym mogą występować w przypadku przewiercania skał o bardzo dużej twardości i przy stosowanym dużym nacisku osiowym na świder.

W pracy dokonana zostanie kompleksowa ocena wpływu prac wiertniczych na klimat akustyczny środowiska i emisji generowanych drgań na infrastrukturę powierzchniową i podziemną.

W tym celu wykonane zostaną badania emisji hałasu i drgań dla wytypowanych, charakterystycznych urządzeń wiertniczych eksploatowanych w kraju, o różnym zakresie głębokości wiercenia.

Otrzymane wyniki posłużą do wykonania prognozy kształtowania się klimatu akustycznego w najbliższym rejonie wiertni oraz do doboru środków technicznych, minimalizujących wpływ omawianych prac na środowisko.

Wyniki emisji drgań do środowiska pozwolą również na ocenę wpływu urządzeń wiertniczych na elementy infrastruktury powierzchniowej i podziemnej takie jak: zabudowa mieszkaniowa, obiekty chronione, architektoniczne i przyrodnicze, ujęcia wody oraz gazociągi wysokiego ciśnienia.

Opracowanie winno być przydatne zarówno przy realizacji prac wiertniczych tj. przy projektowaniu, lokalizacji i wierceniu otworów jak i przy realizacji ocen oddziaływania na środowisko prac wiertniczych.

Zakres prac niezbędnych do wykonania

W pracy dokonana zostanie wnikliwa jakościowa i ilościowa ocena wpływu prac wiertniczych na klimat akustyczny środowiska, Wykonane pomiary emisji drgań do środowiska pozwolą na ocenę ich zagrożenia dla elementów infrastruktury powierzchniowej i  podziemnej.

W tym celu wykonane zostaną badania emisji hałasu i drgań do środowiska dla min. 5-ciu charakterystycznych urządzeń wiertniczych, które są wykorzystane do realizacji otworów zlokalizowanych na Niżu Polski, w Karpatach oraz w Zapadlisku Przedkarpackim.

Prace zostaną wykonane przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu o wysokiej jakości, będącego w dyspozycji Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu.

W pracy przedstawione zostaną także działania i rodzaje środków minimalizujących wpływ prac wiertniczych na pogorszenie klimatu akustycznego środowiska oraz na ograniczenie emisji drgań.