Współpraca z partnerami zagranicznymi

Wydział rozwija współpracę z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą. Regularne kontakty naukowo-badawcze utrzymuje m.in. z: Uniwersytetami Technicznymi w Czechach (TU Ostrawa), Słowacji (TU Koszyce), Niemczech (TU Freiberg, TU Clausthal), Narodową Akademią Górniczą Ukrainy w Dniepropietrowsku, Państwowym Uniwersytetem ?Politechnika Lwowska? we Lwowie. Współpracuje również z instytucjami komercyjnymi takimi jak: Townsend International Bop?s, Inc., Usa, CAD Control Systems, USA, Cooper Cameron Corporation, USA, Oddział Cameron, France, S.A.S., Oddział Cameron, Germany, czy Maritime Hydraulics, Drillings Equipment z Norwegii.

Zestawienie tematów prac badawczych realizowanych we współpracy z zagranicą:

a. SŁOWACJA

? Technical University Faculty of Mining Department of Mechanization Transport and Deep Hole Drilling. Współpraca od 1996 r. Cele i zakres współpracy: możliwość wykorzystania ciepła ziemi przy zastosowaniu otworów wiertniczych. Wiercenie pionowych i kierunkowych otworów. Analiza możliwości adaptacji odwiertów przewidzianych do likwidacji na otworowe wymienniki ciepła. Współpraca w publikowaniu wyników badań.

b. CZECHY

? Vysoka Skola Banska. Technical University. Współpraca od 1996 r. Cele i zakres współpracy: metody wiertnicze w ochronie środowiska. Poprawa skuteczności uszczelniania kolumn rur okładzinowych. Badania laboratoryjne parametrów reologicznych zaczynów. Wymiana doświadczeń ? wspólne publikacje.

c. NIEMCY

? Freiberg -TU Bergakademie Department Drilling and Reservoir Engineering.

1. Nowe kierunki w technologii płuczek wiertniczych. Współpraca od 1995 r.

- Cele i zakres współpracy: zastosowanie nowych polimerów do płuczek wiertniczych poprawiających parametry reologiczne i filtracyjne płuczek w obecności soli, oddziaływujących w kierunku ograniczenia dezintegracji skał ilastych oraz zachowania naturalnej przepuszczalności złoża w strefie przyodwiertowej. W wyniku współpracy powstają publikacje i referaty oraz przeprowadzone są wykłady i seminaria na obu uczelniach.

2. Nowe technologie wiertnicze wykorzystywane dla potrzeb podziemnych magazynów gazu. Współpraca od 1999 r.

- Cele i zakres współpracy: opracowanie metodyk umożliwiających racjonalne rozwiercanie pod magazyny gazu.

d. RUMUNIA

? Uniwersytet im. Lucjana Blagi w Sibiu, Rumunia. Współpraca od 1999 roku w dziedzinie eksploatacji i magazynowania gazu ziemnego.

e. UKRAINA

? Narodowy Uniwersytet Techniczny w Dniepropietrowsku. Współpraca od 1995 r.

- Problematyka ochrony środowiska w obszarach przemysłowych Ukrainy i Polski. Współpraca w zakresie geotechniki i hydromechaniki.

? Państwowy Uniwersytet ?Lvivska Polytechnika? ? Lwów. Współpraca od 1996 r.

- Wpływ polimerów na właściwości technologiczne płynów wiertniczych w aspekcie intensyfikacji procesu wiercenia. Cele i zakres współpracy: zwiększenie technicznych wskaźników procesu wiercenia w różnych warunkach geologicznych oraz podwyższenie trwałości narzędzi.

f. ROSJA

? Moskovskij Gosudarstvennyj Gornyj Universitet ? Moskwa. Okres współpracy: od1998 r.

Analiza możliwości zagospodarowania ciepła w górnictwie. Cel i zakres współpracy: wspólne publikacje i udział w międzynarodowych konferencjach naukowo-technicznych z zakresu zagospodarowania ciepła w górnictwie podziemnym i otworowym.

? St. Petersburg State Mining University. Współpraca od 2001 roku ? udział w konferencjach i seminariach organizowanych przez stronę rosyjską i polską.

g. NORWEGIA

? Maritime Hydraulics, Drillings Equipment. Okres współpracy: od 1990 ? nadal.

Badania sprzętu wiertniczego jak klucze do skręcania rur, głowice napędowe, systemy manewrowania rurami.

h. USA

? Townsend International Bop?s, Inc., Usa, CAD Control Systems, USA, Cooper Cameron Corporation, USA, Oddział Cameron, France, S.A.S., Oddział Cameron, Germany, Amago Spółka z o. o., Techron Spółka z o.o. Okres współpracy: od 1995 ? nadal.

Badania głowic przeciwerupcyjnych, stacji sterowania głowicami przeciwerupcyjnymi, głowic eksploatacyjnych i zasuw wysokociśnieniowych.

i. WIELKA BRYTANIA

? International Well Control Forum. Okres współpracy: od 1998 ? nadal. Zasady i procedury bezpiecznego prowadzenia wierceń naftowych.