Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja do Spraw Jakości Kształcenia

dr hab. inż. Zbigniew Fąfara – przewodniczący
dr inż. Iwona Kowalska-Kubsik – zastępca przewodniczącego
prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet
dr inż. Dariusz Knez
dr hab. inż. Mariusz Łaciak, prof. nadzw. AGH
dr inż. Dagmara Zeljaś
dr inż. Danuta Zagrajczuk
przedstawiciel doktorantów: mgr inż. Ewa Knapik
przedstawiciel studentów: Aleksandra Szurlej
przedstawiciel studentów: Aleksandra Stępkowska

Wydziałowy Zespół Audytu Dydaktycznego

dr hab. inż. Paweł Wojnarowski – przewodniczący
dr inż. Mirosław Rzyczniak
dr inż. Piotr Janusz
dr Katarzyna Chruszcz-Lipska
studentka: Aleksandra Szurlej

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
dr hab. inż. Zbigniew Fąfara tel. 12 617 22 11
Przedstawiciel Wydziału do Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
dr hab. inż. Tomasz Śliwa tel. 12 617 22 17
Zadania realizowane przez Zespoły Wydziałowe w zakresie Jakości Kształcenia
Osiągnięcia Wydziału w zakresie dydaktyki

2014

Nagroda Dydaktyczna Zespołowa  I stopnia za „Vademecum Gazownika” Tom I „Podstawy Gazownictwa Ziemnego” .  Otrzymali:  1 prof. zwyczajny, 3 dr hab., 2 doktorów .

2015

Nagroda Dydaktyczna Zespołowa  II stopnia za „Poradnik Górnika” Tom II „Wiertnictwo” .  Otrzymali:  4 profesorów zwyczajnych, 1 dr hab., 4 doktorów  oraz 6 magistrów.

Nagroda Dydaktyczna III stopnia. Otrzymało  2 doktorów.

 

2016

Nagroda Dydaktyczna za całokształt pracy. Otrzymało 2 profesorów zwyczajnych.

Wyniki ankietyzacji
Kategoria naukowa Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia jest jednym z elementów Systemu Zarządzania Procesem Kształcenia na Wydziale.

Osobą nadzorującą Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia jest Dziekan, natomiast za jego funkcjonowanie odpowiada Prodziekan odpowiedzialny za jakość kształcenia. Osobą, która w skali Wydziału organizuje funkcjonowanie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, jest Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia.

Pełnomocnik kieruje pracą Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. W skład tego zespołu wchodzą: Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia, przedstawiciel Wydziału w Uczelnianym Zespole ds. Jakości Kształcenia, kierownik studiów doktoranckich, dwóch przedstawicieli każdego kierunku prowadzonego na Wydziale, wydziałowy administrator systemu Syllabus AGH, jeden przedstawiciel studentów na każdy kierunek studiów prowadzony na Wydziale oraz przedstawiciel doktorantów.

Strukturę Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) przedstawiono na poniższym diagramie

WSJ

Równolegle do Zespołu ds. Jakości Kształcenia funkcjonuje Wydziałowy Zespół Audytu Dydaktycznego. W skład tego zespołu wchodzą: jeden nauczyciel akademicki na każdy kierunek prowadzony na Wydziale oraz przedstawiciel studentów i doktorantów.

Szczegółowy zakres obowiązków i zadań członków Wydziałowych Systemów Zapewnienia Jakości Kształcenia znajduje się w Zarządzeniu Rektora AGH Nr 2/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r.