Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja do Spraw Jakości Kształcenia
dr hab. inż. Zbigniew Fąfara – przewodniczący dr inż. Iwona Kowalska-Kubsik – zastępca przewodniczącego prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet dr inż. Dariusz Knez dr hab. inż. Mariusz Łaciak, prof. nadzw. AGH dr inż. Dagmara Zeljaś dr inż. Danuta Zagrajczuk przedstawiciel doktorantów: mgr inż. Ewa Knapik przedstawiciel studentów: Aleksandra Szurlej przedstawiciel studentów: Aleksandra Stępkowska
Wydziałowy Zespół Audytu Dydaktycznego
dr hab. inż. Paweł Wojnarowski – przewodniczący dr inż. Mirosław Rzyczniak dr inż. Piotr Janusz dr Katarzyna Chruszcz-Lipska studentka: Aleksandra Szurlej
Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
dr hab. inż. Zbigniew Fąfara tel. 12 617 22 11
Przedstawiciel Wydziału do Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
dr hab. inż. Tomasz Śliwa tel. 12 617 22 17
Zadania realizowane przez Zespoły Wydziałowe w zakresie Jakości Kształcenia
Osiągnięcia Wydziału w zakresie dydaktyki
2014 Nagroda Dydaktyczna Zespołowa  I stopnia za „Vademecum Gazownika” Tom I „Podstawy Gazownictwa Ziemnego” .  Otrzymali:  1 prof. zwyczajny, 3 dr hab., 2 doktorów . 2015 Nagroda Dydaktyczna Zespołowa  II stopnia za „Poradnik Górnika” Tom II „Wiertnictwo” .  Otrzymali:  4 profesorów zwyczajnych, 1 dr hab., 4 doktorów  oraz 6 magistrów. Nagroda Dydaktyczna III stopnia. Otrzymało  2 doktorów.   2016 Nagroda Dydaktyczna za całokształt pracy. Otrzymało 2 profesorów zwyczajnych.
Wyniki ankietyzacji
Kategoria naukowa Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu
Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia jest jednym z elementów Systemu Zarządzania Procesem Kształcenia na Wydziale. Osobą nadzorującą Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia jest Dziekan, natomiast za jego funkcjonowanie odpowiada Prodziekan odpowiedzialny za jakość kształcenia. Osobą, która w skali Wydziału organizuje funkcjonowanie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, jest Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia. Pełnomocnik kieruje pracą Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. W skład tego zespołu wchodzą: Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia, przedstawiciel Wydziału w Uczelnianym Zespole ds. Jakości Kształcenia, kierownik studiów doktoranckich, dwóch przedstawicieli każdego kierunku prowadzonego na Wydziale, wydziałowy administrator systemu Syllabus AGH, jeden przedstawiciel studentów na każdy kierunek studiów prowadzony na Wydziale oraz przedstawiciel doktorantów. Strukturę Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) przedstawiono na poniższym diagramie

WSJ

Równolegle do Zespołu ds. Jakości Kształcenia funkcjonuje Wydziałowy Zespół Audytu Dydaktycznego. W skład tego zespołu wchodzą: jeden nauczyciel akademicki na każdy kierunek prowadzony na Wydziale oraz przedstawiciel studentów i doktorantów.

Szczegółowy zakres obowiązków i zadań członków Wydziałowych Systemów Zapewnienia Jakości Kształcenia znajduje się w Zarządzeniu Rektora AGH Nr 2/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r.