Praktyka w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gdańsku

Published On 13.06.2019 | Komunikaty, Współpraca, badania

·         zapoznawanie się z zasadami funkcjonowania i specyfiką zadań realizowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku,

·         zapoznawanie się z dokumentacją związaną z ruchem zakładów górniczych

·         i zakładów wykonujących działalność określoną w art. 2 ust. 1 i art. 86 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,

·         udział w analizowaniu dokumentów składanych do Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku, w tym planów ruchu zakładów górniczych i zakładów oraz dodatków do tych planów, wniosków o opinie i uzgodnienia projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie zagospodarowania terenów górniczych, a także dokumentów przekazanych do Urzędu w związku z ustalaniem opłat podwyższonych z tytułu prowadzenia działalności bez wymaganej koncesji lub bez zatwierdzonego lub podlegającego zgłoszeniu projektu robót geologicznych, w ramach prowadzonych przez Dyrektora Urzędu postępowań administracyjnych,

·         udział w przygotowywaniu, pod nadzorem opiekuna, projektów dokumentów, w tym decyzji administracyjnych i postanowień wydawanych w toku prowadzonych przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku postępowań administracyjnych.

Wymagania, jakie powinni spełniać Kandydaci:

·         studenci studiów I lub II stopnia,

·         umiejętność obsługi komputera,

·         umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

·         umiejętność pracy w zespole,

·         rzetelność.

Kryteria obowiązujące przy wyborze studentów:

- student  przynajmniej III roku ukończonych studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych;

- średnia z całego toku studiów,

- list motywacyjny,

- informacja o praktykach już odbytych w poprzednich latach.

Termin praktyki do indywidualnego uzgodnienia.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z dr inż. Anetą Sapińską-Śliwą.

Comments are closed