Praktyki studenckie w LOTOS Petrobaltic S.A.

Published On 09.04.2019 | Komunikaty

Praktyki studenckie w LOTOS Petrobaltic S.A.

Staraniem władz dziekańskich istnieje możliwość ubiegania się o odbycie praktyk studenckich w firmie LOTOS Petrobaltic S.A., w tym zarówno na platformie wiertniczej oraz na platformie eksploatacyjnej.

Student podczas praktyki ma zapewniony transport z siedziby Spółki na platformę, nocleg na platformie, wyżywienie.

Studenci będą kierowani na praktykę z rekomendacją Prodziekana Wydziału.

 Kryteria obowiązujące przy wyborze studentów:

–     student  przynajmniej 3 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych;

–     średnia z całego toku studiów  (a w przypadku studentów I roku II st. średnia z I st. studiów),

–     udokumentowany czynny udział w życiu naukowym i społecznym Wydziału.

Dokumenty, które należy złożyć w Dziekanacie:

–    podanie z prośbą o odbycie praktyk, skierowane do Prodziekana ds. Studiów Stacjonarnych, z oświadczeniem o możliwości prywatnego sfinansowania świadectw, zaświadczeń oraz badań lekarskich, obowiązujących przed wyjazdem na praktykę oraz z potwierdzoną przez Dziekanat średnią z toku studiów (przykładowe podanie w załączeniu – pobierz),

–    CV,

–    oświadczenie o innych planowanych w czasie wakacji praktykach organizowanych przez Wydział.

Praktyki na platformie -dokumenty niezbędne aby wjechać na platformę:

  • Międzynarodowe świadectwo zdrowia – wystawione przez lekarza medycyny pracy – lista lekarzy uprawnianych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Morskiego http://www.umgdy.gov.pl/
  • Świadectwo Przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa (Indywidualne Techniki Ratunkowe, Ochrona Przeciwpożarowa stopień podstawowy, Elementarne zasady udzielenia pierwszej pomocy medycznej, Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna) – kurs (5 dniowy) można odbyć odpłatnie w ośrodkach w  Gdyni:  http://sdk.am.gdynia.pl/pl/aktualnosci/kursy/kurs-itr lub http://www.oszgm.com/index.php?page_id=ind-tech-rat-uak
  • Ubezpieczenie NNW
  • Umowa
  • Szkolenie BHP – realizowane na terenie Spółki lub w formie e-learningu

Należy  mieć świadomość, że data realizacji praktyki może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne, prace remontowe, załogi serwisowe na platformie etc.

Dokumenty należy składać do dnia 30 kwietnia 2019 r. do Dziekanatu.

Comments are closed