Faculty

The Faculty of Drilling and Petroleum Engineering AGH University of Science and Technology was established in 1967. In 1995 it was renamed to the Faculty of Drilling, Oil and Gas. Its activity is focused on widely understood hole mining, gas engineering and scientific researches, mainly of applied character. Being the only such Faculty in Poland, it offers education within full-time, part-time, PhD and postgraduate study programs. The Faculty of Drilling, Oil and Gas consists of three departments: Drilling and Geoengineering; Oil Engineering and Gas Engineering. The works of the Department of Drilling and Geoengineering are concentrated on designing boreholes, optimizing parameters of drilling technology, working out recipes of drilling muds and sealing slurries, designing tools and devices for on- and off shore as well as trenchless techniques. The Department of Oil Engineering is responsible for investigating new geophysical methods, methods of on- and off shore oil and gas exploitation, mathematical modelling and computer simulation of liquid raw minerals production, deep and surface geological cartography of hydrocarbon deposits, determining hydrodynamic conditions of hydrocarbon migration and accumulation, verification of hydrocarbon resources, geochemical monitoring of underground gas storages, utilization of sewage and waste water, environmental monitoring, opening and exploitation of groundwater, activation and renovation of wells and water distribution systems. The scientific and research works conducted at the Department of Gas Engineering are focused on natural gas exploitation, underground gas storages, exploitation of natural gas from unconventional deposits, designing of gas transfer systems, modelling of hydrocarbon deposits exploitation and UGS operation, works related to carbon dioxide sequestration and analyses of energy systems in Poland. The Faculty of Drilling, Oil and Gas broadly co-operates with scientific centers in Poland and abroad, as a result of which joint EU and domestic grants are realized and numerous publications, expertises and patents are worked out.

 

Korzenie tradycji kształcenia kadr inżynierskich w zakresie inżynierii naftowej i gazowniczej na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH wywodzą się z Wydziału Mechanicznego Politechniki Lwowskiej gdzie utworzona była sekcja naftowa, a następnie z Akademii Górniczej w Krakowie i Wydziału Górniczego.

Wkrótce po utworzeniu w 1919 r. (inauguracja 20.10.1919 r.) Akademii Górniczej, powołano w 1923 r. na Wydziale Górniczym Katedrę Wiertnictwa i Eksploatacji Nafty. Jej kierownikiem został prof. Zygmunt Saryusz Bielski (w latach 1931-1933 Rektor Akademii Górniczej). W roku 1936 Katedrę tę przemianowano na Katedrę Wiertnictwa i Górnictwa Naftowego.

Po wyzwoleniu Krakowa w styczniu 1945 r. wznowiła swą działalność Akademia Górnicza, w tym również kontynuowano kształcenie inżynierów dla przemysłu naftowego w ramach Wydziału Górniczego.

W dniu 01.03. 1945 r. kierownictwo Katedry Wiertnictwa i Górnictwa Naftowego objął prof. Stanisław Paraszczak. We wrześniu 1946 r. Katedra ta została następnie podzielona na Katedrę Wiertnictwa, której kierownikiem pozostał prof. St. Paraszczak oraz Katedrę Eksploatacji Ropy – której kierownikiem został prof. Jan Cząstka.

Po śmierci prof. St. Paraszczaka w 1947 r. kierownikiem Katedry Wiertnictwa został prof. Jan Cząstka. Był on także opiekunem Katedry Eksploatacji Ropy do 1951 r. W tym samym roku na kierownika tej Katedry powołano prof. Zdzisława Wilka i na jego wniosek w 1953 r. Katedrę Eksploatacji Ropy przekształcono w Katedrę Kopalnictwa Naftowego, składającą się z dwóch zakładów, a mianowicie Zakładu Eksploatacji Ropy i Zakładu Gazownictwa Ziemnego.

W dniu 01.01.1963 r. na emeryturę przeszedł prof. Z. Wilk. Opiekunem Katedry Kopalnictwa Naftowego został prof. J. Cząstka. W dniu 01.05.1966 r. kierownikiem tej Katedry został doc. dr inż. Kazimierz Liszka.

Zaczątkiem powstania samodzielnego wydziału było utworzenie na Wydziale Górniczym odrębnego oddziału Wiertniczo- Naftowego przez J.M. Rektora AGH, prof. Kiejstuta Żemaitisa w oparciu o zarządzenie ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 18.06.1964r. Organizatorem oddziału został prof. J. Cząstka. W skład tego oddziału weszły Katedra Wiertnictwa, Katedra Kopalnictwa Naftowego oraz utworzona w roku 1966 Katedra Geologii Naftowej, której kierownikiem został prof. dr Stanisław Wdowiarz.

Po utworzeniu w roku 1964 Oddziału Wiertniczo-Naftowego kontynuowane były starania o utworzenie odrębnego wydziału. Koncepcja ta, wspierana przez przemysł górnictwa naftowego i gazowniczego oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego była również popierana przez J.M. Rektora AGH, prof. K. Żemaitisa.

Ostatecznie Wydział został powołany do życia przez J.M. Rektora AGH prof. K. Żemaitisa na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.07.1967 r. jako Wydział Wiertniczo-Naftowy. W chwili jego powołania był dziesiątym w kolejności wydziałem na AGH. Wydział składał się z Instytutu Wiertnictwa Naftowego oraz Katedry Matematyki III. Łącznie, w latach 1945-1967 na Wydziale Górniczym 362 absolwentów uzyskało dyplom magistra inżyniera oraz 160 – dyplom inżyniera z zakresu wiertnictwa lub eksploatacji złóż ropy i gazu.

W dniu 11.10.1967 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Wydziału Wiertniczo-Naftowego, na którym dokonano wyboru dziekana i prodziekana Wydziału. Dziekanem został prof. J. Cząstka, zaś prodziekanem doc. dr inż. Karol Wojnar.

Dyrektorem Instytutu Wiertniczo-Naftowego został prof. dr Stanisław Wdowiarz, zaś jego zastępcą doc. dr inż. Ludwik Szostak. Obowiązki kierownika Katedry Matematyki objął dr Antoni Skwarczyński.

W dniu 24.10.1967 r. J.M. Rektor AGH prof. Kiejstut Żemaitis wydał zarządzenie określające strukturę Instytutu Wiertniczo-Naftowego. Instytut ten składał się z 9 zakładów naukowych, a mianowicie:

 • Zakład Geologii Naftowej (prof. dr Stanisław Wdowiarz),
 • Zakład Geofizyki Wiertniczej (doc. dr hab. inż. Stanisław Plewa),
 • Zakład Wierceń Geologiczno-Poszukiwawczych, Hydrogeologicznych i Inżynieryjnych (doc. dr hab. inż. Karol Wojnar),
 • Zakład Płuczek Wiertniczych i Cementowania (doc. dr hab. inż. Józef Raczkowski),
 • Zakład Wierceń Głębokich i Naftowych (prof. mgr inż. Jan Cząstka),
 • Zakład Urządzeń Wiertniczych i Eksploatacyjnych (doc. dr inż. Stanisław Karlic),
 • Zakład Eksploatacji Złóż Ropy Naftowej (doc. dr hab. inż. Kazimierz Liszka),
 • Zakład Eksploatacji Złóż Gazu Ziemnego i Gazownictwa (dr inż. Władysław Duliński),
 • Zakład Ekonomiki i Organizacji w Wiertnictwie i Kopalnictwie Naftowym (prof. mgr inż. Józef Wojnar),

Kolejnymi Dziekanami Wydziału byli:

 • prof. dr hab. inż. Józef Raczkowski (1969-1974),
 • doc. dr inż. Stanisław Karlic (1974-1981),
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Liszka (1981-1984),
 • prof. dr inż. Stanisław Jucha (1984-1987),
 • prof. dr inż. Stefan Łaciak (1987-1990),
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki (1990-1996),
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet (1996 -1999),
 • prof. dr hab. inż. Jakub Siemek (1999 – 2002),
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Stryczek (2002-2008),
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet od 2008.

Do roku 1992 dziekani pełnili równocześnie funkcję dyrektorów Instytutu Wiertniczo-Naftowego.

Funkcję wicedyrektorów Instytutu oraz prodziekanów Wydziału w latach 1967-1992 pełniły następujące osoby:

WICEDYREKTORZY

1967-69; doc. dr hab. inż. Ludwik Szostak
1969-74; doc. dr inż. Stanisław Jucha
1974-76; prof. dr hab. inż. Karol Wojnar
1974-78; prof. dr Stanisław Wdowiarz
1977-77; doc. dr inż. Stefan Łaciak
1977-78; doc. dr hab. Kazimierz Twardowski
1978-81; prof. dr Stanisław Wdowiarz
1978-81; doc. dr inż. Stanisław Jucha
1978-81; doc. dr hab. inż. Kazimierz Twardowski
1981-84; prof. dr inż. Stanisław Jucha
1981-84; doc. dr inż. Stefan Łaciak
1981-83; prof. dr inż. Stanisław Dawidowicz
1984-84: doc. dr hab. inż. Kazimierz Twardowski
1984-86; prof. dr hab. inż. Kazimierz Liszka
1984-86; doc. dr hab. inż. Kazimierz Twardowski
1984-87; dr inż. Andrzej Löwenhoff
1986-87; prof. dr hab. inż. Władysław Duliński
1987-88; dr inż. Andrzej Gonet
1987-88; dr inż. Maciej Kaliski
1988-90; prof. dr hab. inż. Władysław Duliński
1990-92; dr inż. Jan Artymiuk

PRODZIEKANI

1967-69; doc. dr hab. inż. Karol Wojnar
1969-72; doc. dr hab. inż. Kazimierz Liszka
1972-74; doc. dr inż. Stanisław Dawidowicz
1972-74; doc. dr inż. Stanisław Karlic
1974-77; doc. dr inż. Stanisław. Dawidowicz
1974-77; prof. dr hab. inż. Karol Wojnar
1977-78; doc. dr hab. inż. Kazimierz Twardowski
1978-81; doc. dr inż. Stanisław Jucha
1978-81; doc. dr hab. inż. Kazimierz Twardowski
1981-83; prof. dr inż. Stanisław Dawidowicz
1981-84; prof. dr inż. Stanisław Jucha
1981-84; prof. dr inż. Stefan Łaciak
1983-84; doc. dr hab. inż. Kazimierz Twardowski
1984-87; prof. dr hab. inż. Kazimierz Liszka
1984-87; doc. dr hab. inż. Kazimierz Twardowski
1986-87; doc. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki
1987-90; prof. dr hab. inż. Jakub Siemek
1987-90; prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki
1990-93; prof. dr hab. inż. Kazimierz Liszka
1990-96; dr hab. inż. Andrzej Gonet – prof. AGH
1993-99; dr hab. inż. Ludwik Zawisza, prof. AGH
1996-99: prof. dr hab. inż. Kazimierz Twardowski
1996-2002; dr inż. Stanisław Szafran
1996-2002; dr inż. Czesława E. Ropa
1999-2002; prof. dr hab. inż.. Stanisław Stryczek
2002-2008; prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki
2002-2008; dr inż. Adam Zubrzycki
2002-2008; dr inż. Czesław Rybicki
od 2008: dr hab. inż. Stanisław Nagy, prof. AGH
od 2008; dr inż. Jan Macuda
od 2008; dr inż. Jan Ziaja

Uwaga: tytuły i stopnie naukowe podano jako aktualne w dniu końca kadencji.