II edycja konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności

Opublikowany 05.01.2011 | Komunikaty
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza studentów i absolwentów uczelni wyższych do udziału w II edycji konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności. Celem konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych prac magisterskich obejmujących następujące zagadnienia:
  • ekoinnowacje,
  • innowacje w sektorze usług,
  • popytowe podejście do tworzenia innowacji,
  • nowe podejście do zamówień publicznych.
Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie obronione między 30 czerwca 2009 a 10 lipca 2011 r. na ocenę minimum dobrą. Pracę może zgłosić jej autor bądź uczelnia ?reprezentowana przez promotora pracy. Przewodniczącą Kapituły Konkursu jest Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ?Pani Bożena Lublińska-Kasprzak. Zgłoszone prace po przejściu etapu oceny formalnej poddane zostaną ocenie merytorycznej przez 2 członków Kapituły. W II edycji Konkursu w szczególności premiowana będzie innowacyjność i oryginalność przedmiotu pracy oraz praktyczne możliwości wdrożenia przedstawionych rozwiązań. W Konkursie przyznawane są atrakcyjne nagrody rzeczowe:
  • nagroda główna ? sprzęt komputerowy o wartości do 3000 zł,
  • wyróżnienie ? sprzęt komputerowy o wartości do 1500 zł.
Wręczenie nagród nastąpi na uroczystej gali w październiku 2011 r. Laureaci Konkursu będą mieć również okazję do prezentacji wyników swoich prac na łamach prasy, w Internecie i w trakcie konferencji i spotkań z przedsiębiorcami. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 11 lipca 2011 r. Komplet dokumentów zgłoszeniowych składa się z:
  • 2 płyt CD z nagraną na każdej z nich pracą magisterską w formacie .pdf i .doc,
  • kompletnie wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszeniowej,
  • potwierdzonej przez uczelnię kopii dyplomu magisterskiego lub zaświadczenia o ukończeniu studiów,
  • opcjonalnie: innych zaświadczeń i dokumentów dotyczących wykorzystania rozwiązań zaproponowanych w zgłoszonej pracy magisterskiej.
Zachęcamy do zapoznania się z relacjami z pierwszej edycji Konkursu oraz z regulaminem, formularzem oceny formalnej i merytorycznej. Wszystkie materiały są dostępne na: www.pi.gov.pl/Firma/chapter_86449.asp Informacje można uzyskać pod adresem e-mail: kip@parp.gov.pl oraz numerem telefonu: 22 339 45 21.

Dodaj komentarz