Studia podyplomowe: Rynek gazu ziemnego ? szanse i bariery rozwoju

Opublikowany 07.07.2016 | Komunikaty

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat nowych studiów podyplomowych realizowanych na naszym Wydziale.

Rynek gazu ziemnego ? szanse i bariery rozwoju

Charakterystyka studiów:
Studia trwają dwa semestry i obejmują około 190 godz. wykładów, seminariów, laboratoriów komputerowych i ćwiczeń projektowych. Celem studiów jest przedstawienie wiedzy dotyczącej funkcjonowania krajowego rynku gazu ziemnego, ze szczególnym uwzględnieniem istotnych zmian na tym rynku jakie miały miejsce w ciągu ostatnich lat, analiza najważniejszych aspektów prawnych, technicznych, ekonomicznych i geopolitycznych mających wpływ na krajowy  sektor gazu ziemnego. Wykładowcy to zarówno pracownicy naukowi, jak również praktycy ? wielotetni pracownicy organów administracji rządowej odpowiedzialnej za kształtowanie regulacji i nadzór nad rynkiem energii w Polsce oraz przedsiębiorstw energetycznych działających w branży gazowniczej.

Program studiów:

 • Urządzenia do pomiaru ilości i jakości gazu ziemnego oraz wymagania prawne
 • Budowa i Eksploatacja Sieci Gazowych
 • Terminale, instalacje oraz transport skroplonego gazu ziemnego (LNG)
 • Siłownie i elektrociepłownie gazowe
 • Prawo-regulacyjne wymogi podejmowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze gazu ziemnego
 • Europejski rynek gazu ziemnego ? historia integracji, struktura, modele funkcjonowania i otwarcia
 • Wpływ wybranych systemów wsparcia na sektor gazu ziemnego
 • Polityka energetyczna Polski i UE
 • Podstawy analizy technicznej rynków finansowych
 • Podstawy probabilistycznej analizy ryzyka z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo
 • Ocena efektywności inwestycji w sektorze gazowniczym
 • Ocena inwestycji w przemyśle gazowniczym z wykorzystaniem analizy opcji rzeczowych
 • Instrumenty pochodne handlu ropą naftową i gazem ziemnym
 • Zasoby gazu na świecie – obecny stan poszukiwań i perspektywy zwiększenia wydobycia
 • Rola i znaczenie Operatora Systemu Dystrybucyjnego w procesie
  liberalizacji rynku gazu ziemnego
 • Rola Podziemnych Magazynów Gazu na rynku gazu
 • Światowe rynki gazu ziemnego
 • Rynek skroplonego gazu ziemnego (LNG)
 • Liberalizacja rynków energii ? kluczowe aspekty
 • Hurtowy obrót gazem ziemnym
 • Rynek alternatywnych paliw gazowych
 • Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem energetycznym
 • Zarządzanie wartością firmy
 • Modelowanie systemów paliwowo-energetycznych
 • Niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego
 • Innowacyjne technologie zagospodarowania złóż gazu
 • Mikrogeneracja gazowa

Sylwetka absolwenta:

Oferta studiów skierowana jest do pracowników przedsiębiorstw energetycznych, a w szczególności tych przedsiębiorstw, które zajmują się obrotem gazem ziemnym. Słuchacze studiów uzyskają najnowszą wiedzę teoretyczną z zakresu zmian na rynku gazu ziemnego (liberalizacja rynku). Ponadto będą mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz wykonania analiz, projektów, umożliwiających im, jeszcze w trakcie trwania studiów, sprawdzenie nabytej wiedzy teoretycznej.

Czas trwania:
2 semestry (od X 2016 r. do VI 2017 r.)

Termin zgłoszeń:
od 16 VI do 30 IX 2016 r.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (zgodnie z załącznikiem),
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczone ksero dyplomu,
 • ksero dowodu osobistego,
 • skierowanie z zakładu pracy (można też zgłaszać się indywidualnie).

Tryb zgłoszeń:
kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:
30

Miejsce zgłoszeń:
AGH, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-1, pokój 104

Osoba przyjmująca zgłoszenia:
mgr Jolanta Ulman (tel.: 12 617 22 10)

Opłaty:
5 000 zł

Informacje dodatkowe:
Zajęcia odbywają się w systemie studiów niestacjonarnych (piątek od godz. 16.00 i sobota). Jeden zjazd obejmuje około 15 godz. (15 x 45 min.).

Organizator studiów podyplomowych:
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Katedra Inżynierii Gazowniczej

Adres organizatora:
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon A-1, pokój 104

tel.: 12 617 22 19
fax: 12 617 22 19

e-mail: szua@agh.edu.pl
www.kig.agh.edu.pl

Kierownik:
dr hab. inż. Adam Szurlej (tel.: 12 617 22 19, szua@agh.edu.pl)

Osoby do kontaktu:
mgr Jolanta Ulman (tel.: 12 617 22 10, ulman@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Adam Szurlej (tel.: 12 617 22 19, szua@agh.edu.pl)

Komentarze wyłączone