Stypendia fundowane przez Grupę LOTOS S.A.

Opublikowany 29.11.2010 | Komunikaty
Grupa LOTOS S.A. jako firma społecznie odpowiedzialna wspiera inicjatywy związane z nauką i edukacją.  W ramach współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, koncern funduje stypendia naukowe dla najlepszych studentów.  W roku akademickim  2010/2011 Grupa LOTOS S.A. zamierza przyznać stypendia fundowane w wysokości 5 000,00 zł (wypłacane w ratach) dla najlepszych studentów AGH.  Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu - 3 stypendia: 1 stypendium dla studenta studiów I stopnia, 2 stypendia dla studentów jednolitych studiów magisterskich.   Za kryterium kwalifikacji Stypendystów przyjmuje się najwyższą średnią ocen uzyskaną w roku akademickim 2009/2010 za semestr letni i zimowy łącznie.  W przypadku, gdy taką samą średnią ocen uzyska większa liczba osób niż wskazana liczba przyznanych stypendiów dla każdego z wydziałów, pod uwagę będzie brana średnia ocen za semestr letni w roku akademickim 2008/2009. W przypadku wystąpienia analogicznej sytuacji, pod uwagę będzie brana średnia ocen z semestru zimowego 2008/2009.   Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie do 6 grudnia 2010 roku w  Dziekanacie prawidłowo i kompletnie wypełnionego wniosku o przyznanie stypendium.  Wzór wniosku do pobrania   Listę stypendystów - beneficjentów stypendium ogłosi Prorektor ds. Kształcenia AGH. Lista stypendystów opublikowana zostanie na stronach internetowych: www.lotos.pl oraz  www.agh.edu.pl w terminie do 17 grudnia 2010 roku.

Dodaj komentarz