Stypendia i nagrody Grupy LOTOS

Opublikowany 27.11.2012 | Komunikaty

Stypendia i nagrody Grupy LOTOS

Grupa LOTOS S.A. jako firma społecznie odpowiedzialna wspiera inicjatywy związane z nauką i edukacją.  W ramach współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, koncern funduje stypendia naukowe dla najlepszych studentów. W roku akademickim  2012/2013 Grupa LOTOS S.A. zamierza przyznać stypendia fundowane w wysokości 5 000,00 zł (wypłacane w ratach) dla 5 najlepszych studentów AGH. Pula stypendiów rozdysponowana zostanie na następujące Wydziały: Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu - 2 stypendia: 1 stypendium dla studenta studiów I stopnia, 1 stypendium dla studenta studiów II stopnia.
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - 1 stypendium dla studenta studiów II stopnia,
  • Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - 1 stypendium dla studenta studiów II stopnia,
  • Wydział Energetyki i Paliw - 1 stypendium dla studenta studiów II stopnia.
Za kryterium kwalifikacji Stypendystów przyjmuje się najwyższą średnią ocen uzyskaną w roku akademickim 2011/2012 za semestr letni i zimowy łącznie. Uwaga! O powyższe stypendium nie mogą się starać studenci, którzy aktualnie pobierają stypendium fundowane z jakiegokolwiek innego źródła. W przypadku, gdy taką samą średnią ocen uzyska większa liczba osób niż wskazana liczba przyznanych stypendiów dla każdego z wydziałów, pod uwagę będzie brana średnia ocen za semestr letni w roku akademickim 2011/2012. W przypadku wystąpienia analogicznej sytuacji, pod uwagę będzie brana średnia ocen z semestru zimowego 2011/2012. W przypadku, gdy kilku studentów będzie miało taką samą średnią ocen, decyzję co do sposobu przyznania i ewentualnego podziału stypendium podejmie Prorektor ds. Studenckich. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie do 5 grudnia 2012 roku w  Dziekanatach wskazanych wyżej Wydziałów prawidłowo i kompletnie wypełnionego wniosku o przyznanie stypendium. Wyboru studentów - stypendystów Grupy LOTOS dokona Prorektor ds. Studenckich w terminie do dnia 9 grudnia 2012 r. Wzór wniosku do pobrania Lista stypendystów opublikowana zostanie na stronach internetowych: www.lotos.pl oraz  www.agh.edu.pl w terminie do 15 grudnia 2012 roku. Oprócz stypendiów Grupa LOTOS ufundowała nagrody finansowe w wysokości 2500 zł za najlepsze prace magisterskie w roku akademickim 2012/2013 na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmie Prorektor ds. Studenckich na wniosek Dziekana Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Warunkiem przyznania nagrody za najlepsza prace magisterską na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu jest złożenie wniosku .

Dodaj komentarz