Zasady rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014

Opublikowany 06.09.2013 | Komunikaty

UCHWAŁA Nr  51/2013

Rady Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH

w dn. 24.06.2013 r.

 

w sprawie liczby stypendiów doktoranckich na I roku studiów doktoranckich w roku akademickim 2013/2014.

 

Na podstawie § 3 pkt 6 Regulaminu Studiów Doktoranckich AGH przyznaje się na I roku studiów doktoranckich od 4 do 8 stypendiów doktoranckich w wysokości 1400 zł/ miesiąc dla osób, które osiągnęły bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym  w roku akademickim 2013/2014.

UCHWAŁA Nr 16/2013

Rady Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH

w dn. 18.03.2013 r.

 

w sprawie uzupełnienia uchwały nr 40/2012 z dn. 21.05.2012 r., dotyczącej szczegółowych warunków rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014.

Na podstawie art. 195 ust. 1 i 6 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) Rada Wydziału  dokonuje uzupełnienia uchwały nr 40/2012 z dn. 21.05.2012 r. i ustala  następujące szczegółowe warunki rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014:

 1. Planowany limit przyjęć: 20 osób
 2. Specjalności: Wiertnictwo i Geoinżynieria, Eksploatacja Złóż Surowców Płynnych, Gazownictwo Ziemne, Ochrona Środowiska w Gospodarce, Zarządzanie Produkcją w Przemyśle Naftowym i Gazowniczym.
 1. Planowana liczba stypendiów doktoranckich dla I roku: 0
 2. Dyscyplina naukowa: górnictwo i geologia inżynierska

Zajęcia będą odbywać się w języku polskim oraz w języku angielskim.

 1. Termin składania dokumentów: 24.06.2013 r. ? 17.09.2013 r.,

miejsce pobierania formularzy i składania dokumentów:

Dziekanat Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH,

30-59      Kraków, Al. Mickiewicza 30, paw. A-1,wysoki parter, pok. 104,

telefon kontaktowy: (012) 617-22-10.

 1. Termin kolokwium kwalifikacyjnego: 19.09.2013 r. (czwartek), godz. 10.00, pok. 105, paw. A-1, wysoki parter, Dziekanat WWNiG, wcześniej tj. 18.09.2013 r. (środa) ? egzamin z języka obcego.
 1. Zakres kolokwium kwalifikacyjnego: górnictwo i geologia.
 2. Kwalifikacja na studia doktoranckie odbywać się będzie na podstawie rankingu kandydatów według kryterium rekrutacji, określonego przez poniższy wzór:

K = wE*OE + WST*OST + wj*Oj + wn*On, gdzie:

 • WE waga oceny kolokwium kwalifikacyjnego ? 0,4
 • OE  ocena kolokwium kwalifikacyjnego ? 2-5 punktów
 • WST waga oceny studiów ? 0,3
 • OST  ocena ze studiów (średnia ocen łącznie ze studiów I oraz II stopnia) ? 2-5 punktów
 • Wj waga oceny języka obcego ? 0,1
 • Oj ocena języka obcego (egzamin, ocena na poziomie B2) ? 2-5 punktów
 • WN waga oceny działalności w ruchu naukowym ? 0,2
 • On ocena działalności w ruchu naukowym (publikacje, działalność w studenckich kołach naukowych itp.) ? 2-5 punktów
 • Każda z wag jest zawarta w przedziale (0,1) oraz ich suma jest równa 1 (wE + wST + wj + wn = 1).
 • Uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego na poziomie K>85% jest równoznaczne z osiągnięciem w postępowaniu rekrutacyjnym wyniku bardzo dobrego, kwalifikującego doktoranta do ubiegania się o stypendium doktoranckiego  i stypendium dla najlepszych doktorantów.
 1. Rada Wydziału uznaje za egzamin kwalifikacyjny z języka obcego na studia doktoranckie egzamin z języka obcego na poziomie ?B2? , który został zdany przez kandydata w czasie jego studiów magisterskich, odbytych w AGH. Tym samym Rada Wydziału upoważnia Studium Języków Obcych AGH do wpisania do protokołu kwalifikacyjnego oceny kandydata z egzaminu z języka obcego na poziomie ?B2?.

Zestawienie ilości punktów dla ocen poszczególnych składników wzoru dot. rankingu kandydatów na studia doktoranckie.

OE ?   ocena kolokwium kwalifikacyjnego Ocena kolokwium kwalifikacyjnego jest średnią arytmetyczną ocen z zakresu: -        górnictwa otworowego, -        geologii złóż surowców płynnych, -        ekonomiki i zarządzania w górnictwie, -        inżynierii i ochrony środowiska  

Ilość punktów:

2 - 5

Ost ?   średnia ocen ze studiów Średnia  ocen łącznie ze studiów I oraz II stopnia

2 ? 5

OJ ?   ocena z języka obcego Ocena z języka obcego (egzamin na poziomie B2)

2 - 5

On ?   ocena działalności w ruchu naukowym (publikacje, działalność w studenckich kołach naukowych itp.) a)  brak działalności w studenckich kołach naukowych, b)  działalność w studenckich kołach naukowych c)  działalność w studenckich kołach naukowych i wygłoszony przynajmniej 1 referat na studenckiej sesji naukowej d)  działalność w studenckich kołach naukowych i wygłoszone przynajmniej 2 referaty na studenckich sesjach naukowych e)  posiadanie jednego artykułu w recenzowanym czasopiśmie > 5 pkt f) posiadanie dwóch artykułów w recenzowanych czasopismach > 5 pkt

0 pkt

 

1 pkt

 

2 pkt

3 pkt

 

4 pkt

 

5 pkt

 

Komentarze wyłączone