Przebieg rekrutacji – studia drugiego stopnia

Krok 1 Elektroniczna rejestracja
Chcesz studiować w AGH? Zarejestruj się na stronie systemu e-Rekrutacja wprowadzając swoje dane osobowe. Dzięki systemowi e-Rekrutacja będziesz uczestniczyć w rekrutacji na studia w AGH. Postępuj zgodnie z instrukcjami i czytaj uważnie wszelkie komunikaty podawane w systemie e-Rekrutacja i często sprawdzaj swoje konto w systemie e-Rekrutacja, na które będziemy przesyłać różne informacje o rekrutacji na studia w AGH. UWAGA! Do systemu e-Rekrutacja można się ponownie zalogować po podaniu loginu (numeru PESEL lub adresu e-mail) i hasła wprowadzonego w trakcie rejestracji.
Krok 2 Deklaracja kierunków
  Zadeklaruj w systemie e-Rekrutacja kierunek studiów, na który chcesz kandydować. Na studia drugiego stopnia możesz zadeklarować tylko jeden kierunek. UWAGA! Jeżeli deklarujesz chęć kandydowania równocześnie na różne formy studiów (stacjonarne i niestacjonarne) musisz dokonać opłaty rekrutacyjnej oddzielnie za każdą złożoną deklarację.
Krok 3 Opłata rekrutacyjna
Płatności możesz dokonać na dwa sposoby: a) z wykorzystaniem płatności on-line, b) przelewem. Uwaga! W tytule przelewu koniecznie podaj indywidualny kod widoczny na Twoim koncie w systemie e-Rekrutacja. Brak kodu może spowodować, że twoja opłata nie zostanie właściwie zidentyfikowana i nie będziesz traktowany jako kandydat na studia w AGH. Krok 4 Składanie dokumentów drogą elektroniczną Prześlij przez system e-Rekrutacja następujące dokumenty:
 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich (w przypadku, gdy dyplom nie został jeszcze wydany - zaświadczenie o ukończeniu studiów oraz uzyskanym tytule), • suplement dyplomu z wykazem ocen oraz zaświadczenie z informacją o średniej ocen uzyskanych na tych studiach i skali ocen.
Po przesłaniu i zweryfikowaniu dokumentów Centrum Rekrutacji nada Ci status kandydata i wyznaczy termin i miejsce egzaminu wstępnego. Informacja ta dostępna będzie w systemie e-Rekrutacja. Jako absolwent AGH, możesz zgłosić chęć wyliczenia wskaźnika rekrutacji na podstawie wyniku egzaminu kierunkowego. Druk oświadczenia dostępny jest w sekcji "Wydruki" na Twoim koncie w systemie lub na stronie kandydaci.agh.edu.pl. Elektroniczną kopię (skan) podpisanego oświadczenia prześlij przez system e-Rekrutacja. Obserwuj informacje dostępne na Twoim koncie w systemie e-Rekrutacja. Jeśli po przesłaniu dokumentów i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej nie otrzymasz statusu kandydata, wówczas skontaktuj się z Centrum Rekrutacji. Krok 5 Egzaminy wstępne   Studia stacjonarne -  egzaminy wstępne na studia magisterskie  – styczeń/luty 2020 r.   31 stycznia – I termin  
 1. Kierunek INiG i GiGO
Termin Data Godzina Kierunek Sala
1 31.01.2020 9:00 GiG, INiG s.3, A1
  10 lutego - termin II  
 1. Kierunek INiG i GiGO
Termin Data Godzina Kierunek Sala
2 10.02.2020 9:00 GiG, INiG s.3, A1
Krok 6 Kwalifikacja wstępna   Średnia ocen z ukończonych studiów oraz egzaminu wstępnego posłużą do obliczenia wskaźnika rekrutacji. Na podstawie wskaźnika rekrutacji będziesz wstępnie kwalifikowany na deklarowany kierunek. Informacja o wyniku kwalifikacji zostanie umieszczona na Twoim koncie w systemie e-Rekrutacja oraz przesłana e-mailem. UWAGA! Jeżeli chcesz studiować, to po zakwalifikowaniu musisz dokonać uzupełnienia dokumentów i dokonać wpisu na studia. Krok 7 Uzupełnienie dokumentów i wpis na studia Jeżeli zostałeś wstępnie zakwalifikowany na studia, to:
 • dokonaj opłaty za legitymację studencką (nie dotyczy osób, które już posiadają legitymację AGH). Opłaty możesz dokonać z wykorzystaniem płatności on-line lub przelewem;
 • wydrukuj z systemu e-Rekrutacja podanie oraz kartę wpisu, podpisz ją i złóż w CR. W CR musisz okazać (do wglądu) oryginały dokumentów, których skany były przesłane wcześniej drogą elektroniczną.
Dodatkowo musisz złożyć/przedstawić następujące dokumenty:
 • oryginał dowodu osobistego (do wglądu),
 • za pośrednictwem systemu e-Rekrutacja prześlij wersję elektroniczną aktualnej, kolorowej fotografii (w stroju oficjalnym), spełniającą wymagania Centrum Kart Elektronicznych, jeden egzemplarz tej fotografii przynieś ze sobą do Centrum Rekrutacji.
UWAGA! Brak uzupełnienia w wyznaczonym terminie wszystkich wymaganych dokumentów oznacza rezygnację z miejsca przyznanego na studiach.
 1. Dla absolwentów AGH, w przypadku kontynuacji studiów, podstawą wyliczenia wartości składnika E wskaźnika rekrutacji może być wynik egzaminu kierunkowego na studiach pierwszego stopnia składanego w formie pisemnej.
 2. Zakres egzaminu kierunkowego musi być identyczny z zakresem egzaminu wstępnego na drugi stopień studiów na tym kierunku.
 3. Decyzję o możliwości skorzystania z zapisów pkt.1 podejmuje Pełnomocnik Rektora ds. Rekrutacji.
 4. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera kandydat musi posiadać tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub tytuł równoważny.
 5. W przypadku niespełniania warunku określonego w pkt. 4 uzupełnienie brakujących kompetencji inżynierskich możliwe jest tylko w oparciu o program studiów z co najmniej dodatkowym semestrem „wyrównawczym" opublikowanym w Bazie Syllabus AGH minimum 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji.
 6. Kwalifikacja na daną specjalność w ramach deklarowanego kierunku odbywa się na podstawie wyliczonej wartości składnika E wskaźnika rekrutacji.