Przebieg rekrutacji – studia drugiego stopnia

Krok 1: Elektroniczna rejestracja

Chcesz studiować w AGH? Zarejestruj się na stronie systemu e-Rekrutacja wprowadzając swoje dane osobowe. Dzięki systemowi e-Rekrutacja będziesz uczestniczyć w rekrutacji na studia w AGH. Postępuj zgodnie z instrukcjami i czytaj uważnie wszelkie komunikaty podawane w systemie e-Rekrutacja i często sprawdzaj swoje konto e-mail, na które będziemy przesyłać różne informacje o rekrutacji na studia w AGH.

?   UWAGA! Do systemu e-Rekrutacja można się ponownie zalogować po podaniu loginu (numeru PESEL lub adresu e-mail) i hasła wprowadzonego w trakcie rejestracji.

Krok 2: Deklaracja kierunków

Zadeklaruj w systemie e-Rekrutacja kierunek studiów, na który chcesz kandydować. Na studia drugiego stopnia możesz zadeklarować tylko jeden kierunek.

?   UWAGA! Jeżeli deklarujesz chęć kandydowania równocześnie na różne formy studiów (stacjonarne i niestacjonarne) musisz dokonać opłaty rekrutacyjnej oddzielnie za każdą złożoną deklarację.

Krok 3: Opłata rekrutacyjna 

Wydrukuj z systemu e-Rekrutacja formularz polecenia przelewu/wpłaty i dokonaj opłaty rekrutacyjnej.

Krok 4: Składanie dokumentów drogą elektroniczną

Prześlij przez system e-Rekrutacja następujące dokumenty:
  • dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (w przypadku, gdy dyplom nie został jeszcze wydany - zaświadczenie o ukończeniu studiów oraz uzyskanym tytule),
  • suplement dyplomu z wykazem ocen oraz zaświadczenie z informacją o średniej ocen uzyskanych na tych studiach i skali ocen.
Po przesłaniu i zweryfikowaniu dokumentów WKR nada Ci status kandydata i wyznaczy termin i miejsce egzaminu wstępnego. Informacja ta dostępna będzie w systemie e-Rekrutacja. Jako absolwent AGH, możesz zgłosić chęć wyliczenia wskaźnika rekrutacji na podstawie wyniku egzaminu kierunkowego zdanego w pierwszym terminie i w tym samym roku akademickim. Druk oświadczenia dostępny jest w sekcji "Wydruki" na Twoim koncie w systemie lub na stronie rekrutacja.agh.edu.pl. Elektroniczną kopię (skan) podpisanego oświadczenia prześlij przez system e-Rekrutacja. Obserwuj informacje dostępne na Twoim koncie w systemie e-Rekrutacja. Jeśli po przesłaniu dokumentów i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej nie otrzymasz statusu kandydata, wówczas skontaktuj się z właściwą WKR.

Krok 5: Egzaminy wstępne

Terminy egzaminów wstępnych Kierunek GIG   02.02.2018 r. godz. 10:00-11:30 w sali 327 budynek A4 Kierunek INiG   02.02.2018 r. godz. 11:45-13:15 w sali 327 budynek A4 Kierunek GIG   13.02.2018 r. godz. 10:00-11:30 w sali 327 budynek A4 Kierunek INiG   13.02.2018 r. godz. 11:45-13:15 w sali 327 budynek A4 Wykaz zagadnieńwnig.agh.edu.pl/rekrutacja/egzamin-wstepny/

Krok 6: Kwalifikacja wstępna

Średnia ocen z ukończonych studiów oraz egzaminu wstępnego posłużą do obliczenia wskaźnika rekrutacji. Na podstawie wskaźnika rekrutacji będziesz wstępnie kwalifikowany na deklarowany kierunek. Informacja o wyniku kwalifikacji zostanie umieszczona na Twoim koncie w systemie e-Rekrutacja oraz przesłana e-mailem.

?   UWAGA! Jeżeli chcesz studiować, to po zakwalifikowaniu musisz dokonać uzupełnienia dokumentów i dokonać wpisu na studia.

Krok 7: Uzupełnienie dokumentów i wpis na studia

Jeżeli zostałeś wstępnie zakwalifikowany na studia, to: Wydrukuj z systemu e-Rekrutacja formularz przelewu/wpłaty i dokonaj opłaty za legitymację studencką (nie dotyczy osób, które już posiadają legitymację AGH). Wydrukuj z systemu e-Rekrutacja podanie oraz kartę informacyjną, podpisz ją i złóż w WKR właściwą kierunku, na który zostałeś zakwalifikowany. W WKR musisz okazać (do wglądu) oryginały dokumentów, których skany były przesłane wcześniej drogą elektroniczną. Dodatkowo musisz złożyć/przedstawić następujące dokumenty:
  • oryginał dowodu osobistego (do wglądu) lub jego kserokopię potwierdzoną notarialnie,
  • kolorową fotografię spełniającą wymagania Centrum Kart Elektronicznych (opisaną z tyłu imieniem, nazwiskiem i nr. PESEL); jej elektroniczną wersję należy także przesłać przez system e-Rekrutacja,
  • oświadczenie kandydata na studia w AGH o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,
  • 2 egzemplarze podpisanej umowy o warunkach odpłatności za studia w AGH, podpisanej w obecności pracownika AGH (członka WKR).

?   UWAGA! Brak uzupełnienia w wyznaczonym terminie wszystkich wymaganych dokumentów oznacza rezygnację z miejsca przyznanego na studiach.

Źródło: http://www.agh.edu.pl/rekrutacja/informacje-podstawowe/krok-po-kroku/studia-drugiego-stopnia/