Przebieg rekrutacji – studia pierwszego stopnia

Krok 1: Elektroniczna rejestracja

Chcesz studiować w AGH? Zarejestruj się na stronie systemu e-Rekrutacja wprowadzając swoje dane osobowe. Dzięki systemowi e-Rekrutacja będziesz uczestniczyć w rekrutacji na studia w AGH. Postępuj zgodnie z instrukcjami i czytaj uważnie wszelkie komunikaty podawane w systemie e-Rekrutacja i często sprawdzaj swoje konto e-mail, na które będziemy przesyłać różne informacje o rekrutacji na studia w AGH.

?  UWAGA! Do systemu e-Rekrutacja można się ponownie zalogować po podaniu loginu (numeru PESEL lub adresu e-mail) i hasła wprowadzonego w trakcie rejestracji.

Krok 2: Deklaracja kierunków

Zadeklaruj w systemie e-Rekrutacja kierunki studiów, na które chcesz kandydować. Na studia pierwszego stopnia możesz zadeklarować maksymalnie pięć kierunków z tego samego lub różnych wydziałów. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej dla każdego deklarowanego kierunku (wpłacana kwota jest iloczynem liczby deklaracji oraz wysokości opłaty rekrutacyjnej).

?  UWAGA! Jeżeli deklarujesz chęć kandydowania równocześnie na różne formy studiów (stacjonarne i niestacjonarne) musisz dokonać opłaty rekrutacyjnej oddzielnie za każdą złożoną deklarację.

Krok 3: Opłata rekrutacyjna

Wydrukuj z systemu e-Rekrutacja formularz polecenia przelewu/wpłaty i dokonaj opłaty rekrutacyjnej.

?  UWAGA! W tytule przelewu musi być koniecznie wpisany KOD podany na formularzu polecenia przelewu/wpłaty. Brak kodu może spowodować, że twoja opłata nie zostanie właściwie odnotowana i nie będziesz traktowany jako kandydat na studia w AGH.

Ważne, aby przelew dotarł na nasze konto przed upływem okresu przeznaczonego na rejestrację. Obserwuj informacje w systemie e-Rekrutacja. Po odnotowaniu twojej wpłaty otrzymasz status kandydata.

Krok 4: Wyniki egzaminu maturalnego

Wprowadź do systemu e-Rekrutacja wyniki z części zewnętrznej (pisemnej) egzaminu maturalnego dla wszystkich przedmiotów wymienionych na świadectwie dojrzałości. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do sposobu wprowadzania wyników zgłoś się do WKR właściwej dla kierunku, który zadeklarowałeś. System e-Rekrutacja porówna wprowadzone wyniki z Krajowym Rejestrem Matur. W razie występowania różnic zostaniesz powiadomiony o konieczności wyjaśnienia różnic.

?  PAMIĘTAJ! Kandydat jest odpowiedzialny za prawidłowość wyników umieszczonych w systemie i ponosi wszelkie konsekwencje błędnego ich wprowadzenia.

Jeżeli nie wprowadzisz wyników, to w systemie e-Rekrutacja zostaną umieszczone wyniki z KReM. Sprawdź, czy są takie same jak na twoim świadectwie maturalnym. W przypadku braku lub niezgodności wyników zgłoś się w WKR właściwej dla kierunku, który zadeklarowałeś.

Krok 5: Kwalifikacja wstępna

Wyniki egzaminu maturalnego zawarte w systemie posłużą do obliczenia wskaźnika rekrutacji dla każdego zadeklarowanego kierunku. Na podstawie wskaźnika rekrutacji będziesz kwalifikowany na zadeklarowane kierunki. O wynikach kwalifikacji zostaniesz poinformowany w systemie e-Rekrutacja.

?  UWAGA! Jeżeli chcesz studiować, to po zakwalifikowaniu musisz złożyć podanie o przyjęcie na studia i dokonać wpisu.

Krok 6: Składanie podań

Jeżeli zostałeś zakwalifikowany na studia, to: wydrukuj z systemu e-Rekrutacja podanie na studia, podpisz je i złóż w WKR kierunku, na który zostałeś zakwalifikowany (jeśli zostałeś zakwalifikowany na kilka kierunków, wówczas wybierz jeden, na który dokonasz wpisu). Dodatkowo musisz złożyć oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu).

Krok 7: Wpisy na studia

Jeżeli zostałeś zakwalifikowany na studia, to:
  • Wydrukuj z systemu e-Rekrutacja formularz przelewu/wpłaty i dokonaj opłaty za legitymację studencką na podane konto (nie dotyczy osób, które już posiadają legitymację AGH).
  • Wydrukuj z systemu e-Rekrutacja kartę informacyjną, podpisz ją i złóż w WKR właściwej dla kierunku, na który zostałeś zakwalifikowany (jeśli zostałeś zakwalifikowany na kilka kierunków, wówczas wybierz jeden, na który dokonasz wpisu).
Dodatkowo przy wpisie na studia musisz złożyć następujące dokumenty:
  • oryginał dowodu osobistego (do wglądu) lub jego kserokopię potwierdzoną notarialnie,
  • kolorową fotografię spełniającą wymagania Centrum Kart Elektronicznych (opisaną z tyłu imieniem, nazwiskiem i nr. PESEL); jej elektroniczną wersję należy także przesłać przez system e-Rekrutacja,
  • oświadczenie kandydata na studia w AGH o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,
  • 2 egzemplarze podpisanej umowy o warunkach odpłatności za studia w AGH, podpisanej w obecności pracownika AGH (członka WKR).

?  UWAGA!

  • Wpisu na studia można dokonać w tym samym terminie co składanie podań.
  • Posiadanie dowodu osobistego jest obowiązkowe, bez niego nie jest możliwe dokonanie wpisu. Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w dowolnym wieku, NIE JEST KONIECZNE UKOŃCZENIE 18 lat.
Brak wpisu na studia w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca przyznanego na studiach. źródło: http://www.agh.edu.pl/rekrutacja/informacje-podstawowe/krok-po-kroku/studia-pierwszego-stopnia/