Pomoc materialna

System pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Akademii Górniczo-Hutniczej obejmuje stypendium socjalne, stypendium mieszkaniowe, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę losową oraz stypendium Rektora. Szczegółowe informacje na w/w temat w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej.