Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia jest jednym z elementów Systemu Zarządzania Procesem Kształcenia na Wydziale. Osobą nadzorującą Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia jest Dziekan, natomiast za jego funkcjonowanie odpowiada Prodziekan odpowiedzialny za jakość kształcenia. Osobą, która w skali Wydziału organizuje funkcjonowanie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, jest Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia. Pełnomocnik kieruje pracą Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. W skład tego zespołu wchodzą: Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia, przedstawiciel Wydziału w Uczelnianym Zespole ds. Jakości Kształcenia, kierownik studiów doktoranckich, dwóch przedstawicieli każdego kierunku prowadzonego na Wydziale, wydziałowy administrator systemu Syllabus AGH, jeden przedstawiciel studentów na każdy kierunek studiów prowadzony na Wydziale oraz przedstawiciel doktorantów. Równolegle do Zespołu ds. Jakości Kształcenia funkcjonuje Wydziałowy Zespół Audytu Dydaktycznego. W skład tego zespołu wchodzą: jeden nauczyciel akademicki na każdy kierunek prowadzony na Wydziale oraz przedstawiciel studentów i doktorantów. Szczegółowy zakres obowiązków i zadań członków Wydziałowych Systemów Zapewnienia Jakości Kształcenia znajduje się w Zarządzeniu Rektora AGH Nr 2/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. Do podmiotów związanych również z WSZJK należą: Rada Wydziału, Rady programowe kierunków, Rada Konsultacyjna Wydziału, Kierownicy Katedr i Kierownicy studiów podyplomowych, pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni, pracownicy administracji i studenci. Ich zadania w zakresie WSZJK zamieszczono tutaj. W ramach WSZJK podejmowane są działania w obszarach:
  • doskonalenia jakości kształcenia,
  • oceny procesu kształcenia,
  • oceny warunków kształcenia,
  • oceny skuteczności Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia: dr hab. inż. Zbigniew Fąfara Przedstawiciel Wydziału do Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia: dr hab. inż. Tomasz Śliwa Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia: dr hab. inż. Zbigniew Fąfara – przewodniczący dr inż. Iwona Kowalska-Kubsik – zastępca przewodniczącego prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet dr inż. Dariusz Knez dr hab. inż. Mariusz Łaciak, prof. nadzw. AGH dr inż. Dagmara Zeljaś dr inż. Danuta Zagrajczuk przedstawiciel doktorantów: mgr inż. Ewa Knapik przedstawiciel studentów: Aleksandra Szurlej przedstawiciel studentów: Aleksandra Stępkowska. Wydziałowy Zespół Audytu Dydaktycznego: dr hab. inż. Paweł Wojnarowski – przewodniczący dr inż. Mirosław Rzyczniak dr inż. Piotr Janusz dr Katarzyna Chruszcz-Lipska studentka: Aleksandra Szurlej