Profesor Yuryi F. Vasyuchkov honorowym konsulem AGH

Opublikowany 01.02.2011 | Współpraca, badania, Z życia Wydziału
W dniu 10 grudnia 2010 roku na uroczystym posiedzeniu Senatu z okazji tradycyjnej
Barbórki prof. Yuryi F. Vasyuchkov otrzymał z rąk Rektora AGH prof. Antoniego
Tajdusia tytuł honorowego konsula AGH.
Profesor Yuryi F. Vasyuchkov od 45 lat pracuje w Moskiewskim Uniwersytecie
Górniczym. Podczas swej działalności naukowo-badawczej opublikował 226 prac,
w tym 19 monografii. Niektóre z nich zostały wydane drukiem w Polsce, Ukrainie, Kazachstanie,
Uzbekistanie, Chinach, USA, Czechach, Węgrzech, Włoszech, Turcji
i Bułgarii. Był promotorem 27 doktoratów, opiekunem 5 habilitacji i recenzentem ponad
20 prac doktorskich.
Jego zasadnicze kierunki badawcze to:
? niekonwencjonalne metody eksploatacji
złóż węgla,
? zgazowanie węgla z wykorzystaniem
otworów wiertniczych,
? przepływy gazu w ośrodkach
porowatych,
? produkcja energii elektrycznej z węgla,
? metody mikrobiologiczne w górnictwie
węgla.
Poruszane zagadnienia są interesujące, tak z teoretycznego, jak i z praktycznego
punktu widzenia, czego dowodem może być uzyskanie przez prof. Yuryia F. Vasyuchkova
35 patentów oraz godności akademika Rosyjskiej i Ukraińskiej Akademii
Górniczej. Jest on laureatem Nagrody Państwowej oraz pełni funkcję sekretarza Oddziału
Górniczego Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych.
Profesor Y. F. Vasyuchkov od dłuższego czasu współpracuje naukowo i organizacyjnie
z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz Głównym Instytutem
Górnictwa w Katowicach. Wielokrotnie uczestniczył w konferencjach naukowo-
-technicznych, organizowanych głównie przez Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu.
Wygłaszał referaty, prowadził sesje i był członkiem Komitetów Naukowych Konferencji.
Publikował artykuły między innymi w kwartalniku Archiwum Górnictwa PAN,
gdzie jest członkiem Rady Programowej.
Na podkreślenie zasługuje wydanie przez Główny Instytut Górnictwa w 2004 roku
książki pt. ?Fizykochemiczne metody odmetanowania pokładów węgla?.
W ramach rewizyt polscy uczeni brali aktywny udział w konferencjach naukowych,
organizowanych przez Rosyjską Akademię Nauk Przyrodniczych i Uniwersytet
Górniczy w Moskwie. Procedura nadania godności rozpoczęła
się 23 marca 2009 roku kiedy to Rada Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu w tajnym
głosowaniu jednogłośnie opowiedziała się za przyznaniem profesorowi Yuryi
Fedorovichovi Vasyuchkovovi tytułu ?Honorowego Konsula Akademii Górniczo-
-Hutniczej?. Senat AGH jednoznacznie poparł ten wniosek 23 września 2009 roku.

Dodaj komentarz