SiteChar, Europejski projekt poświęcony charakterystyce magazynowania CO2

Opublikowany 24.02.2011 | Współpraca, badania, Z życia Wydziału
Celem projektu SiteChar jest doskonalenie metody do charakterystyki obszarów do geologicznego magazynowania CO2 oraz zapewnienie metodologii oceny potencjalnych magazynów dwutlenku węgla. Celem programu jest m.in. rozwój metodyki przygotowywania wniosków o pozwolenia na składowanie, zawierające wszystkie dane techniczne, ekonomiczne, jak również zapewnienie akceptacji społecznej przedsięwzięcia. SiteChar ma dostarczyć wartościowe narzędzie do wprowadzenia w Europie składowania CO2 na skalę przemysłową. Koordynatorem projektu jest IFP Energies Nouvelles, we współpracy z szesnastoma partnerami z zakresu nauki, przemysłu i konsultingu, pochodzącymi z dziesięciu krajów Unii Europejskiej: AGH, ECN, ENEL, GEUS, GFZ, IMPERIAL, NERC, OGS, PGNiG, Statoil, TNO, SINTEF-PR, UniRoma1-CERI, UfU, Vattenfall i Służba Geologiczna Szkocji. Projekt jest także wspierany przez firmę Veolia. Budżet wynoszący 5 mln Euro w dużej części dotowany jest przez Komisję Europejską. Czas trwania projektu 2011-2013. SiteChar ma za zadanie zbadać cały proces charakterystyki miejsca magazynowania, od wstępnych szacunków wykonalności projektu składowania CO2 do podjęcia decyzji licencyjnej na magazynowanie na podstawie określonych przepisów unijnych wg określonych kryteriów: zdolność magazynowa, tworzenie modeli warstwy wodonośnej zbiornika, scenariusze wprowadzenia, analiza ryzyka, plan monitorowania terenu, analiza techniczna i ekonomiczna, świadomość społeczna, itd. (zob. dyrektywa CCS http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0114:0135:PL:PDF ) Zakres prac badawczych w ramach projektu SiteChar obejmuje przeprowadzenie badań zarówno na lądzie jak i na morzu, na terenie całej Europy. Do tego celu wytypowano pięć potencjalnych europejskich magazynów reprezentujących różne warunki geologiczne: teren wielomagazynowy na Morzu Północnym na terenie Wielkiej Brytanii, warstwa wodonośna na terenie Danii, złoże gazu ziemnego na terenie Polski, warstwa wodonośna na terenie Norwegii i warstwa wodonośna na Południowym Adriatyku. W ramach projektu SiteChar rozważony zostanie także aspekt akceptacji opinii publicznej dla nowych technologii składowania CO2. Na podstawie oceny aktualnej wiedzy i poglądów opinii publicznej opracowane zostaną potrzeby informacyjne w zakresie składowania CO2. Wynikiem projektu będzie dostarczenie przewodnika metodologicznego przystosowanego do każdego z tych szczegółowych kontekstów do wykorzystania przez operatorów obszarów składowania oraz organy nadzorujące. W badaniach pomocne będą umiejętności partnerów w dziedzinie geologii, geochemii, symulacji przepływu, geomechaniki, matematyki stosowanej, ekonomii, socjologii oraz komunikacji. Wynikiem prac w ramach projektu SiteChar ma być opracowanie wytycznych dotyczących charakterystyki miejsc magazynowania. SiteChar stanowić będzie cenne narzędzie do poprawy charakterystyki magazynowania na skalę przemysłową w Europie.

Dodaj komentarz