Wydział

Struktura Wydziału i Instytutu Wiertniczo-Naftowego w ciągu ponad 40-letniej działalności ulegała zmianom w związku ze staraniami o jej dostosowanie do prowadzonej działalności dydaktycznej oraz realizowanych prac naukowo-badawczych. I tak np. z końcem roku kalendarzowego 1991 działały następujące jednostki naukowo-dydaktyczne:

 • Zakład Geologii Naftowej (prof. dr inż. Stanisław Jucha),
 • Zakład Wierceń Głębokich i Naftowych (prof. dr hab. inż. Ludwik Szostak),
 • Zakład Eksploatacji Otworowej (prof. dr hab. inż. Kazimierz Liszka),
 • Zakład Pomiarów Otworowych i Własności Fizycznych Złóż (prof. dr hab. inż. Kazimierz Twardowski),
 • Zakład Wierceń Geologiczno-Poszukiwawczych, Hydrogeologicznych i Inżynieryjnych (dr hab. inż. Andrzej Gonet, prof. AGH),
 • Zakład Przepływów w Złożach i Termodynamiki (prof. dr hab. inż. Jakub Siemek),
 • Zakład Gazownictwa i Zagospodarowania Złóż Gazu Ziemnego (prof. dr hab. inż. Władysław Duliński),
 • Zakład Udostępniania i Ochrony Wód Podziemnych (prof. dr inż. Stefan Łaciak),
 • Pracownia Urządzeń Wiertniczych i Eksploatacyjnych Lądowych i Morskich (dr inż. Jan Artymiuk),
 • Pracownia Płuczek Wiertniczych i Cementowania (dr inż. Stanisław Wilk),
 • Pracownia Identyfikacji i Programowania Procesów w Górnictwie Otworowym (dr inż. Roman Staszewski).

W związku z zachodzącymi zmianami w polskim szkolnictwie wyższym w oparciu o Ustawę o Szkolnictwie Wyższym z dnia 1 września 1990 roku Rada Wydziału w dniu 02.04.1992 zatwierdziła nową strukturę Wydziału. Zlikwidowano Instytut Wiertniczo-Naftowy i utworzono następujące jednostki:

 • Zakład Naftowej Inżynierii Złożowej (dr hab. inż. Ludwik Zawisza, prof. AGH),
 • Zakład Eksploatacji, Pomiarów Otworowych i Ochrony Złóż (prof. dr hab. inż. Kazimierz Twardowski),
 • Zakład Gazownictwa Ziemnego (prof. dr hab. inż. Jakub Siemek),
 • Zakład Wiertnictwa (Kierownikiem od 01.10.1992 r. do 30.09.1993 r. był dr hab. inż. Maciej Kaliski, od 01.10.1993 do 30.09.1996 r. był dr hab. inż. Andrzej Gonet, prof. AGH).

Decyzja Rady Wydziału została w dniu 13 maja 1992 roku zaakceptowana przez Senat Akademii Górniczo-Hutniczej i weszła w życie od dnia 1 stycznia 1993 roku.

Decyzją Senatu AGH z dnia 22.03.1995 roku Wydział zmienił nazwę na Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu.

W październiku 1996 r. nastąpiła zmiana na stanowiskach kierowników w Zakładach:

 • Eksploatacji Pomiarów Otworowych i Ochrony Złóż - prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki (od 01.10.1996 do 29.03.2006),
 • Wiertnictwa - dr hab. inż. Stanisław Stryczek, prof. AGH (od 01.10.1996 do 30.09.1999).

W dniu 23.09.1999 r. uchwałą Rady Wydziału, Zakład Wiertnictwa zmienił nazwę na Zakład Wiertnictwa i Geoinżynierii.

Od 01.10.1999 funkcję kierownika Zakładu Wiertnictwa i Geoinżynierii pełnił prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet do 30.09.2008.

W roku 2000 dokonano zmiany nazwy i struktury organizacyjnej Zakładu Eksploatacji Pomiarów Otworowych i Ochrony Złóż, i tak:

 • uchwałą Rady Wydziału z dnia 27.01.2000 r. Zakład przyjął nazwę Eksploatacji i Ochrony Złóż Surowców Płynnych,
 • uchwałą Rady Wydziału z dnia 25.05.2000 r. utworzono Pracownię Analiz i Zarządzania w Przemyśle w ramach Zakładu Eksploatacji i Ochrony Złóż Surowców Płynnych.

Ponadto Uchwałą Rady Wydziału w dniu 27.01.2000 roku dokonano:

 • połączenia Zakładu Naftowej Inżynierii Złożowej z Pracownią Udostępniania i Ochrony Wód,
 • zmiany nazwy Zakładu Naftowej Inżynierii Złożowej na Zakład Ochrony Środowiska w Gospodarce.

W dniu 13.04.2000 roku Rada Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu dokonała dalszej reorganizacji struktury, poprzez powołanie:

1. w Zakładzie Eksploatacji i Ochrony Złóż Surowców Płynnych następujących pracowni:

 • Eksploatacji Otworowej Złóż,
 • Geofizyki Stosowanej,
 • Laboratorium Komputerowe.

2. w Zakładzie Ochrony Środowiska w Gospodarce następujących pracowni:

 • Ochrony i Kształtowania Środowiska,
 • Geologii Stosowanej,
 • Cyfrowej Kartografii Naftowej.

W dniu 25.01.2001 r. Rada Wydziału zaakceptowała zmianę struktury organizacyjnej Zakładu Ochrony Środowiska w Gospodarce na:

 • Pracownię Ochrony i Kształtowania Środowiska,
 • Pracownię Geologii Stosowanej.

Uchwałą Senatu z dnia 01.03.2006 r. nastąpiło przekształcenie Zakładu Gazownictwa Ziemnego na Zakład Inżynierii Gazowniczej, natomiast uchwałą Senatu z dnia 29.03.2006 r. przekształcono Zakład Eksploatacji i Ochrony Złóż Surowców Płynnych w Zakład Inżynierii Naftowej.

Zgodnie ze Statutem AGH, zatwierdzonym Uchwałą Senatu nr 76/2006 r. z dnia 7 czerwca 2006 r. rozdział II "Struktura AGH" artykuł p.5 "jednostkami organizacyjnymi działającymi w ramach wydziału są katedry". Rada Wydziału w dniu 29.01.2007 r jednogłośnie dokonała zmiany organizacyjnej polegającej na zatwierdzeniu nazw 4 powołanych Katedr. Senat AGH na posiedzeniu w dniu 28.02.2007 r. pozytywnie zaopiniował przekształcenie przez Rektora jednostek Wydziału (Uchwała nr 18/2007) w następujący sposób:

 • Katedry Wiertnictwa i Geoinżynierii - w miejsce Zakładu Wiertnictwa i Geoinżynierii,
 • Katedry Inżynierii Gazowniczej - w miejsce Zakładu Inżynierii Gazowniczej,
 • Katedry Inżynierii Naftowej - w miejsce Zakładu Inżynierii Naftowej,
 • Katedry Złóż Węglowodorów i Kształtowania Środowiska - w miejsce Zakładu Ochrony Środowiska w Gospodarce.

Senat AGH uchwałą. z dnia 28.02.2007 r. zatwierdził zaproponowaną przez Wydział strukturę opartą na katedrach.

W roku akademickim 2006/2007 władze Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu podjęły działania mające na celu utworzenia nowego kierunku studiów o nazwie "Inżynieria Naftowa i Gazownicza". Pierwszym krokiem realizacji tego zamiaru było zatwierdzenie programów studiów na Radzie Wydziału w dniu 22.09.2006 r. Decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 stycznia 2008 r Wydział uzyskał upoważnienia do prowadzenia kształcenia na nowych, autonomicznym kierunku Inżynieria Naftowa i Gazownictwo.

Od 1 listopada 2016 roku kierownikami katedr są:

 • dr hab. inż. Jan Ziaja - Katedry Wiertnictwa i Geoinżynierii,
 • dr hab. inż. Mariusz Łaciak, prof. AGH - Katedry Inżynierii Gazowniczej,
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Stopa - Katedry Inżynierii Naftowej

Obecna działalność Wydziału koncentruje się na kształceniu kadr dla potrzeb szeroko rozumianego górnictwa otworowego i gazownictwa oraz na badaniach naukowych, głównie o charakterze stosowanym. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH jako jedyny tego typu w kraju prowadzi kształcenie w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych. Rada Wydziału posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadawanie tytułu naukowego profesora.